Oglasi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Pelet za centralno grijanje”

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1947.

Bugojno, 26.04.2017.  godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. člana 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

          o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-1606 od 31.03.2017.     godine i ugovor za javnu nabavku za »Pelet za centralno grijanje» dodjeljuje se ponudjaču:

 

  «PPT» Tomislavgrad, Mokronoge bb

 

ponuda broj: 09-03/17 od  24.03.2017.godine za ponudjenu cijenu 12.999,00 KM bez PDV

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-985 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-9-3-8/17 dana 16.03.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-1045 od 03.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-1606 od 31.03.2017.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 2 i to :

«PRIMA PROM» Banja Luka, Vidovdanska bb

«PPT» Tomislavgrad. Mokronoge bb

-da sve ponude ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je preporuka za odabir ponude, nakon provedene E-aukcije, data na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

 

«PPT» Tomislavgrad                             12.999,00 KM

«PRIMA PROM»Banja Luka               19.500,00KM

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

 

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     V d Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Pelet za centralno grijanje” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10 „Reagensi za EASY READER APARAT“

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1774

Bugojno, 14.04.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za reagense i potrošni materijal za biohemijski laboratorij, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U   K U

                                                            o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-1689 od 07.04.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za lot 10 „ Reagensi za EASY READER APARAT“ u otvorenom postupku javne nabavke:Reagensi i potrošni materjial za biohemijski laboratorij, dodjeljuje se ponudjaču:

»Broma bel» Banja Luka, Branka Popovića br.39

ponuda broj: 204/17 od 27.03.2017.godine

za ponudjenu cijenu 1.281,21 KM, bez PDV, kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-984 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.500,00  KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444–1-1-8-3-7/17 dana 14.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1689 od 07.04.2017. godine.

U postupku, po izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda   jedna i to: »Broma bel » Banja Luka, Branka Popovića br.39 i ponuda je  prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga, primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10 „Reagensi za EASY READER APARAT“ more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 9 „Reagensi za hematološki brojač SYSMEX XS 500i“

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1773

Bugojno, 14.04.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za reagense i potrošni materijal za biohemijski laboratorij, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U   K U

                                                                    o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-1688 od 07.04.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za lot 9 „ Reagensi za hematološki brojač SYSMEX XS 500i“ u otvorenom postupku javne nabavke:Reagensi i potrošni materjial za biohemijski laboratorij,

dodjeljuje se ponudjaču:

»Broma bel» Banja Luka, Branka Popovića br.39

ponuda broj: 204/17 od 27.03.2017.godine

za ponudjenu cijenu 5.542,32 KM, bez PDV, kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-984 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.500,00  KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444–1-1-8-3-7/17 dana 14.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1688 od 07.04.2017. godine.

U postupku, po izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda   jedna i to: »Broma bel » Banja Luka, Branka Popovića br.39 i ponuda je  prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga, primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 9 „Reagensi za hematološki brojač SYSMEX XS 500i“ more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 8 „Reagensi za aparat NYCOCARD READER APARAT“

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1772

Bugojno, 14.04.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za reagense i potrošni materijal za biohemijski laboratorij, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U  KU

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-1687 od 07.04.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za lot 8 „ Reagensi za aparat NYCOCARD READER APARAT“ u otvorenom postupku javne nabavke:Reagensi i potrošni materjial za biohemijski laboratorij,

dodjeljuje se ponudjaču:

»Broma bel» Banja Luka, Branka Popovića br.39

ponuda broj: 204/17 od 27.03.2017.godine

za ponudjenu cijenu 4.204,25 KM, bez PDV, kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-984 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.500,00  KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444–1-1-8-3-7/17 dana 14.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1687 od 07.04.2017. godine.

U postupku,po izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda   jedna i to: »Broma bel » Banja Luka, Branka Popovića br.39 i ponuda je  prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga, primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 8 „Reagensi za aparat NYCOCARD READER APARAT“ more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 7 „Reagensi za aparat THROMBOSTAT“

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1771

Bugojno, 14.04.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za reagense i potrošni materijal za biohemijski laboratorij, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U   K U

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-1686 od 07.04.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za lot 7 „ Reagensi za aparat THROMBOSTAT“ u otvorenom postupku javne nabavke:Reagensi i potrošni materjial za biohemijski laboratorij,

dodjeljuje se ponudjaču:

»Broma bel» Banja Luka, Branka Popovića br.39

ponuda broj: 204/17 od 27.03.2017.godine

za ponudjenu cijenu 968,83 KM, bez PDV, kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-984 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.000,00  KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444–1-1-8-3-7/17 dana 14.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1686 od 07.04.2017. godine.

U postupku,po izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda   jedna i to: »Broma bel » Banja Luka, Branka Popovića br.39 i ponuda je  prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga, primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 7 „Reagensi za aparat THROMBOSTAT“ more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 5 „Alergo testovi-kasete za sistem BIOCHECK“

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1770

Bugojno, 14.04.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za reagense i potrošni materijal za biohemijski laboratorij, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U   K U

                                                                        o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-1685 od 07.04.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za lot 5 „ Alergo testovi-kasete za sistem BIOCHECK“ u otvorenom postupku javne nabavke:Reagensi i potrošni materjial za biohemijski laboratorij,

dodjeljuje se ponudjaču:

»Broma bel» Banja Luka, Branka Popovića br.39

ponuda broj: 204/17 od 27.03.2017.godine

za ponudjenu cijenu 5.421,36 KM, bez PDV, kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

 

  1. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-984 od 20.02.2017godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00  KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444–1-1-8-3-7/17 dana 14.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1685 od 07.04.2017. godine.

U postupku,po izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda   jedna i to: »Broma bel » Banja Luka, Branka Popovića br.39 i ponuda je  prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga, primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 5 „Alergo testovi-kasete za sistem BIOCHECK“ more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ” Servisiranje i održavanje vozila”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1693

Bugojno,  10.04.2017. godine

 

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav (1) tačka a), člana 70 stav1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»39/14),člana 35 Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za « Servisiranje i održavanje vozila»,  vd direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ donosi

 

 

O   D   L   U   K  U

            o izboru najpovoljnijeg ponudjača

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01/1-1475 od 24.03.2017. .godine i                ugovor za javnu nabavku prema uslovima iz Ponude  zaprimljene u JU Dom zdravlja Bugojno pod brojem:  01/1-1297 od 16.03.2017.godine   za «Servisiranje i održavanje vozila»   dodjeljuje se ponuđaču:

 

–  OR « ALISPAHIĆ » Bugojno, Donje Karadže bb, cija cijena ponude iznosi 14.986,00 KM bez PDV

 

  1. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova Odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 4.889  od 21.12.2016.godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procjenjena vrijednost nabavke je: 20.000,00  KM

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-6-2-7-3-6/17 od 07.03.2017.godine.

 

 

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/1-647  od 08.02.2017.  godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik  o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1475 od  24.03.2017.  godine.

Iz Zapisnika o ocjeni ponuda je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, i istim je utvrdjeno:

 

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  2. i to: OR «Alispahić» Bugojno i «Remont Merc» Bugojno.

 

-da je preporuka za odabir ponude data na osnovu kriterija najniže cijene:

OR „Alispahić“ Bugojno     14.986,00 KM

„Remont Merc“ Bugojno     17.324,00 KM

 

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

 

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b (najniža cijena)  Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

                                                                                                                     V d Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjač

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ” Servisiranje i održavanje vozila” more...


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke “Ampulirani lijekovi”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1.302

Bugojno, 16.03.2017.godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 01/1-962 od 24.02.2017. godine,v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

      o izboru najpovoljnijeg ponudjača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-962 od 24.02.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za «Ampulirani lijekovi» dodjeljuje se ponudjaču:

»MGM FARM»d.o.o.Kakanj, Lahke brigade bb

ponuda broj:01/1-817 od 17.02.2017.godine

za ponudjenu cijenu 43.682,00 KM ,bez PDV,kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

 

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču  shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-498 od 31.01.2017.godine .

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00 KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-4-3-3/17 dana 08.02.2017.godine i istovremeno poslana na tri adrese.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je   ,zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1- 962     od 24.02.2017 godine.

U postupku ,po izvještaju o radu je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike,u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije i to: «MGM FARM»Kakanj,Lahke brigade bb ponuda broj 01/1-817 od 17.02.2017..godine i «ZEFARM» d.o.o. Zenica,Goraždanska bb,ponuda 01/1-843 od 20.02.2017..godine

-da su ponude oba ponudjača prihvatljive

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene,koja je ponudjena i redosljeda ponuda:

-«MGM Farm»Kakanj ,čija cijena ponude je   43.682,00 KM

-«Zefarm»Zenica ,čija cijena ponude je           49.245,20 KM

 

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka b (najniža cijena )     Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi Ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka ,koji ne može biti manji od tri.

 

 

                                                                                            v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»MGM FARM»Kakanj

2.»Zefarm»Zenica

3.Računovodstvo

4.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke “Ampulirani lijekovi” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke “Sanitetski materijal”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1.117

Bugojno, 08.03.2017..godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za sanitetski materijal,v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

       o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-963 od 24.02.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za «Sanitetski materijal» dodjeljuje se ponudjaču:

»Globex»Zenica,Dobrovoljnih davalaca krvi 4

ponuda broj:01/1-888 od 21.02.2017.godine

za ponudjenu cijenu 26.327,70 KM ,bez PDV,kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

 

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču   shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-499 od 31.01.2017godine .

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 40.000,00 KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-5-3-4/17 dana 10.02.2017.godine i istovremeno poslana na tri adrese.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017..godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je   ,zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-963 od 24.02.2017. godine.

U postupku ,po izvještaju o radu je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike,u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije i to:»Globex»Zenica,Dobrovoljnih davalaca krvi br 4 i «Zefarm»Zenica Goraždanska bb

-da su ponude oba ponudjača prihvatljive

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene i utvrdjenog redosljeda:

1.«Globex»Zenica cijena ponude, 26.327,70 KM bez PDV

2.«Zefarm «Zenica cijena ponude   31.832,80 KM bez PDV

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav (1)tačka b (najniža cijena )     Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi Ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka ,koji ne može biti manji od tri.

 

 

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                  ____________________

                                                                                     Prim dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Globex»Zenica,Dobrovoljnih davalaca krvi 4

2.»Zefarm»Zenica,Goraždanska bb

3.Računovodstvo

4.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke “Sanitetski materijal” more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress