Javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora za LOT 5 “Reagensi za aparat SFRI ISE 3000”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.524

Bugojno, 08.06.2017. godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.397  od 25.05.2017.godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 5 Reagensi za aparat SFRI ISE 3000  dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo,Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-168/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 3.861,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.397  od 25.05.2017.godine.                           Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1(jedan)   i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 168/17 a koja je zaprimljena pod brojem 01/1-2.046 dana 04.05.2017.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora za LOT 5 “Reagensi za aparat SFRI ISE 3000” more...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 “Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60)”

Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno,08.06.2017.g

Broj:01/2.526

 

Na osnovu člana 69.stav (2)tačka d,člana 70 stav(1),(4) i (6))Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»broj 39/14),člana 42 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i člana  35 Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,direktorJavne ustanove Dom zdravlja Bugojno,donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

 

I.

Poništava se postupak javne nabavke-nabavka roba»Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij»:Lot 4»Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60) «-evidencioni broj javne nabavke s Portala javnih nabavki 444-1-1-8-3-10/17 od  24.04.2017.godine,konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

U ovom postupku dostavljene ponude  ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije u smislu člana 68 tačka(4) pod i) i postupak se u skladu sa članom 69 stav 2 pod d) alineja i poništava.

 

II.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,shodno članu 70.tačka (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Za nabavku roba-«Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60»)pokrenut je konkurentski postupak javne  nabavke i objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-1-1-8-3-10/17 dana 24.04.2017.godine.

 

Komisija za javne nabavke je svojim zapisnikom  broj: 01/1-2.396 od 25.05 2017 godine konstatovala da su za  Lot 4-Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60) pristigle dvije ponude i to:

-«Sono Medical» d.o.o. Sarajevo,Azize Šačirbegović bb ,ponuda broj 167/17 od 28.04.2017 g zaprimljena u Domu zdravlja Bugojno pod brojem 0171-2.046

-«Sanam Styrka» d.o.o. Sarajevo Antuna Hangija 35 ponuda 40-17 od 29.04.2017. zaprimljena pod brojem 01712.049 dana 04.05.2017.g.

Zapisnikom o ocjeni ponuda je utvrdjeno da je ugovorni organ u obrascu za cijenu ponude koja je sastavni dio tenderske dokumentacije ,pored naziva robe tačno precizirao veličinu originalnih pakovanja koja traži. Ova pakovanja su prilagodjena potrebama ugovornog organa i njihovoj potpunoj iskoristivosti obzirom da neki reagensi gube na svojoj kvaliteti ako duže stoje otvoreni a ne koriste se.Iz prakse Ureda za razmatranje žalbi (Rješenje broj JN 2-03-07-1-42-6/17 od 11.02.2016.godine) vidljivo je da ugovorni organ ima pravo odlučiti o veličini pakovanja koja želi nabaviti i koja prilagodjava svojim potrebama.

Zbog navedenog Komisija smatra da ponude ponudjača «Sono Medical» d.o.o Sarajevo i «Sanam Styrka» d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije i predlaže da se u skladu sa članom 69 stav 2 d) postupak javne nabavke okonča poništenjem postupka javne nabavke.

.

Uzimajući u obzir navedene razloge direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba u roku od 5 dana od dana prijema iste.

 

Direktor

Prim dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

-«Sono Medical»d.o.o Sarajevo

-«Sanam Styrka»d.o.o. Sarajevo

-Javne nabavke

-Direktor

-Računovodstvo

 

Komentari isključeni za Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 “Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60)” more...

Odluka o dodjeli ugovora LOT 3 “Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.522

Bugojno, 08.06.2017. godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.395  od 25.05.2017 .godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 3 Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)   dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo,Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-166/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 29.496,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.395  od 25.05.2017.godine.  Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1 (jedan)    i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 01/1-2.046 od 04.05.2017.godine ,da je navedena ponuda prihvatljiva jer odgovara zahtjevima ugovornog organa utvrdjenim tenderskom dokumentacijom  .

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

 

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora LOT 3 “Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)” more...

Odluka o dodjeli ugovora za LOT 2 “Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.523

Bugojno, 08.06.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.394  od 25.05.2017 .godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 2 Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)  dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo, Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-165/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 6.887,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.394  od 25.05.2017.godine. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  2(dva)   i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 01/1-2.046 od 04.05.2017.godine ,i ponuda koju je dostavio ponudjač Sanam Styrka d.o.o.Sarajevo Antuna Hangija 35

-da ponuda ponudjača Sanam Styrka d.o.o.Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije jer ne nudi robu u originalnim količinskim pakovanjima kako je roba opisana i tražena u obrascu za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije.Naime u obrascu za cijenu ponude tačno su precizirane količine originalnih pakovanja koja su prilagodjena potrebama Ugovornog organa i njihovoj potpunoj iskoristivosti,obzirom da neki reagensi gube na kvaliteti ako duže stoje otvoreni a ne koriste se(primjer: traženo je ALT7GTP 1×500 ml a ponudjač nudi pakovanje od 300 ml,traženo je alkalne fosfataze 5x100ml a ponudjač nudi 3×100 ml ,traženo AST7GOT 1×200 ml a ponudjač nudi 2×50 ml ,traženo bilrubin (total direct)2×500 ml a ponudjač nudi 2×100  ,traženo PHOS 170 ml a ponudjač nudi 3×50 ml )

-da je iz prakse Ureda za razmatranje žalbi(Rješenje broj:JN2-03-07-1-42-6/17 od 11.02.2016 godine)vidljivo da ugovorni organ ima pravo odlučiti o veličini pakovanja koja nabavlja,jer ista prilagodjava svojim potrebama.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.»Sanam Styrka»d.o.o.Sarajevo

3.Računovodstvo

4.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora za LOT 2 “Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)” more...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 1 »Hemijski reagensi i potrošni materijal«

Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno,08.06.2017.g

Broj:01/1-2.525

 

 

 

 

Na osnovu člana 69.stav (2)tačka a,člana 70 stav(1),(4) i (6))Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»broj 39/14),člana 42 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i člana  35 Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,direktorJavne ustanove Dom zdravlja Bugojno,donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

I.

Poništava se postupak javne nabavke-nabavka roba:»Reagensi za biohemijski laboratorij «-evidencioni broj javne nabavke s Portala javnih nabavki 444-1-1-8-3-10/17 od  24.04.2017.godine,konkurentski postupak i to za :

Lot 1.Hemijski reagensi i potrošni materijal

iz razloga što u ovom postupku nije dostavljena nijedna ponuda .

II.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,shodno članu 70.tačka (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Za nabavku roba-«Reagensi za biohemijski laboratorij»pokrenut je konkurentski postupak javne  nabavke i objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-1-1-8-3-10/17 dana 24.04.2017.godine.

Komisija za javne nabavke je svojim zapisnikom  broj: 01/1-2.400 od 25.05 2017 godine konstatovala da  za Lot 1-Hemijski reagensi i potrošni materijal nije dostavljena nijedna ponuda ,te imajući u vidu navedeno dala je preporuku da se na osnovu člana 69.stav 2 tačka a Zakona o javnim nabavkama donese odluka o poništenju postupka javne nabavke za navedeni Lot.

Uzimajući u obzir navedene razloge direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena

 

Direktor

Prim dr Irhada Strukar

Dostaviti:

Javne nabavke

Direktor

Računovodstvo

Komentari isključeni za Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 1 »Hemijski reagensi i potrošni materijal« more...

Pračenje realizacije ugovora u JU Dom zdravlja Bugojno

 

 

Komentari isključeni za Pračenje realizacije ugovora u JU Dom zdravlja Bugojno more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Pelet za centralno grijanje”

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1947.

Bugojno, 26.04.2017.  godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. člana 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

          o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-1606 od 31.03.2017.     godine i ugovor za javnu nabavku za »Pelet za centralno grijanje» dodjeljuje se ponudjaču:

 

  «PPT» Tomislavgrad, Mokronoge bb

 

ponuda broj: 09-03/17 od  24.03.2017.godine za ponudjenu cijenu 12.999,00 KM bez PDV

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-985 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-9-3-8/17 dana 16.03.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-1045 od 03.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-1606 od 31.03.2017.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 2 i to :

«PRIMA PROM» Banja Luka, Vidovdanska bb

«PPT» Tomislavgrad. Mokronoge bb

-da sve ponude ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je preporuka za odabir ponude, nakon provedene E-aukcije, data na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

 

«PPT» Tomislavgrad                             12.999,00 KM

«PRIMA PROM»Banja Luka               19.500,00KM

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

 

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     V d Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Pelet za centralno grijanje” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10 „Reagensi za EASY READER APARAT“

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1774

Bugojno, 14.04.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za reagense i potrošni materijal za biohemijski laboratorij, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U   K U

                                                            o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-1689 od 07.04.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za lot 10 „ Reagensi za EASY READER APARAT“ u otvorenom postupku javne nabavke:Reagensi i potrošni materjial za biohemijski laboratorij, dodjeljuje se ponudjaču:

»Broma bel» Banja Luka, Branka Popovića br.39

ponuda broj: 204/17 od 27.03.2017.godine

za ponudjenu cijenu 1.281,21 KM, bez PDV, kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-984 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.500,00  KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444–1-1-8-3-7/17 dana 14.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1689 od 07.04.2017. godine.

U postupku, po izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda   jedna i to: »Broma bel » Banja Luka, Branka Popovića br.39 i ponuda je  prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga, primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10 „Reagensi za EASY READER APARAT“ more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 9 „Reagensi za hematološki brojač SYSMEX XS 500i“

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1773

Bugojno, 14.04.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za reagense i potrošni materijal za biohemijski laboratorij, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U   K U

                                                                    o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-1688 od 07.04.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za lot 9 „ Reagensi za hematološki brojač SYSMEX XS 500i“ u otvorenom postupku javne nabavke:Reagensi i potrošni materjial za biohemijski laboratorij,

dodjeljuje se ponudjaču:

»Broma bel» Banja Luka, Branka Popovića br.39

ponuda broj: 204/17 od 27.03.2017.godine

za ponudjenu cijenu 5.542,32 KM, bez PDV, kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-984 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.500,00  KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444–1-1-8-3-7/17 dana 14.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1688 od 07.04.2017. godine.

U postupku, po izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda   jedna i to: »Broma bel » Banja Luka, Branka Popovića br.39 i ponuda je  prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga, primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 9 „Reagensi za hematološki brojač SYSMEX XS 500i“ more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 8 „Reagensi za aparat NYCOCARD READER APARAT“

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1772

Bugojno, 14.04.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za reagense i potrošni materijal za biohemijski laboratorij, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

O   D   L   U  KU

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-1687 od 07.04.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za lot 8 „ Reagensi za aparat NYCOCARD READER APARAT“ u otvorenom postupku javne nabavke:Reagensi i potrošni materjial za biohemijski laboratorij,

dodjeljuje se ponudjaču:

»Broma bel» Banja Luka, Branka Popovića br.39

ponuda broj: 204/17 od 27.03.2017.godine

za ponudjenu cijenu 4.204,25 KM, bez PDV, kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-984 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.500,00  KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444–1-1-8-3-7/17 dana 14.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-1687 od 07.04.2017. godine.

U postupku,po izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda   jedna i to: »Broma bel » Banja Luka, Branka Popovića br.39 i ponuda je  prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga, primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka

                                                                                             v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.Ponuđač

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 8 „Reagensi za aparat NYCOCARD READER APARAT“ more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress