Javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Potrošni materijal za stomatologiju”

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-4656

Bugojno,  26.10.2017.  godine

 

 

 

 

Na osnovu člana 69 stav (2) tačka e) i  člana 70 stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-4348 od 20.10.2017.     godine i u skladu sa članom 69.stav (2) tačka e) poništava se postupak javne nabavke »Potrošni materijal za stomatologiju» jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

 

2.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3.880 od 07.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-27-3-25/17 dana 14.09.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-3.924 od 12.09.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom za poništenje postupka, broj:01/1-4348 od 20.10.2017.godine.

 

U zapisniku je utvrdjeno slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 2 i to :

1.«Dental grupa» Sarajevo, Malta bb, ponuda je zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno pod brojem:01/1-4091 dana 25.09.2017.godine.

2.«Krajina group » doo Banja Luka, Novakovići bb, ponuda je zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno pod brojem:01/1-4093 dana 25.09.2017.godine.

 

-da sve ponude ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je provedena E-aukcija

– da cijene ponude ponuđača «Dental grupa» Sarajevo  sa ponuđenom cijenom od 30.471,31 KM bez PDVa  i «Krajina group » doo Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 34.245,32 KM bez PDVa su znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Vrijednost javne nabavke Potrošni materijal za stomatologiju pod referentnim brojem 7. u Planu javnih nabavki broj:01/1-1259 od 14.03.2017.godine procjenjena je na 20.000,00 KM bez PDVa.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data  u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

 

Uzimajući u obzir sve činjenice  direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

Iz svega navedenog, primjenom člana 69. stav (2) tačka e) odlučeno ja kao u članu 1. ove Odluke.

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Komentari isključeni za Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Potrošni materijal za stomatologiju” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ” Infuzione otopine”

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-4593

Bugojno, 23.10.2017. godine

 

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. člana 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K  U

         o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-4350 od0 20.10.2017.     godine i ugovor za javnu nabavku za »Infuzione otopine» dodjeljuje se ponudjaču:

 

  «Zefarm» doo Zenica

 

ponuda broj: 166/17 od  19.09.2017.godine koja je zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana 02.10.2017. pod brojem: 01/1-4205 za ponudjenu cijenu 9.177,80 KM bez PDV.

 

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3881 od 07.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-28-3-26/17 dana 14.09.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-3924 od 12.09.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-4350 od 20.10.2017.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 1 i to :

«Zefarm» doo, Zenica,

-da  ponuda ispunjava kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da je kao takva prihvatljiva

-data je preporuka za sklapanje ugovora sa :

 

«Zefarm» doo, Zenica                           9.177,80 KM

 

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu pristigle ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

 

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga,primjenom Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                      Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjač

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ” Infuzione otopine” more...

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ULTRAZVUČNOG APARATA

Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno, 07.08.2017.godine

Broj:01/1-3502

 

 

 

Na osnovu člana 34 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i Odluke Upravnog odbora o prodaji ultrazvučnog aparata broj:01/1-155  od 05.01.2017.  godine , Dom zdravlja Bugojno objavljuje

 

 

 JAVNI POZIV ZA PRODAJU ULTRAZVUČNOG APARATA PUTEM

                           POSTUPKA LICITACIJE SISTEMOM ZATVORENIH PONUDA                                   

 

 

I.PODACI O APARATU

 

Digitalni color doppler ultrazvučni uredjaj « VIVID 3» sljedećih karakteristika:

1.Min 1024 kanala

2.Min 12 bita A/D konverzija

3-Podržavanje sektorskih,transezofagijalnih,linearnih ,konveksnih i 2pencil2sondi

4.Način prikaza :B mode,M mode,color flow doppler,PW doppler,HPRF,CW dopler,Power dopler,tissue doppler imaging

5.THI-Tissue Harmonic imaging

6.Duplex ili triplex prikaz

7.EKG i priključni kabal sa 3 voda

8.Stress-ehokardiografija,mogućnost nadogradnje

9.Integrirani monitor.min 17» visoke rezolucije,podešavanje nagiba i zakreta

10.Mogućnost 3 priključka za sondu

11.Istovremeno podešavanje monitora i tastature po visini-za rad operatera

12.Frame rate u 2D modu:min 200 sl7sek

13.Dubina prikaza slike do 30 cm

14.Automatska optimatizacija slike u 2D modu i Spectral doppler modu pritiskom na jednu tipku

15.Korekcija ugla na sektorskoj sondi

16.Write7read zoom

17.Image clipboard,min 12 mjesta za spremanje slika

18.Digitalni pregled arhiviranih slika

19.Kardiološka,vaskularna i abdominalna mjerenja

20.HDD8tvrdi disk)80 GB i CD/RW

21.Kino memorija min 192 MB

22.Integrirana baza podataka pacijenaTA sa arhiviranjem

23.Dicom kompatibilan

24Mogučnost exporta slike u formatima:JPEG,MPEG,BMP i AVI

25.Multifrekventne sonde:abdominalna,linearna,endokavitarna,sektorska

26.Dokumentiranje na crno-bijeli video printer

27.CE certifikat

 

 

Procjenjena vrijednost aparata  na dan 08.05.2017. godine  od strane sudskog procjenitelja je 17.725,50 KM sa PDV, što je početna cijena  za navedenu licitaciju.

 

II. NAČIN PRODAJE

 

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda prema objavljenim pravilima.

Svi zainteresovani potencijalni ponudjači mogu pogledati aparat uz prethodnu najavu telefonom u dogovoru sa kontakt osobom članom Komisije: Indira Đugum, telefon 030/251-735.

Aparat se prodaje u vidjenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

III. PRAVILA POSTUPKA I USLOVI PRODAJE  

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda  imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda treba da sadrži:

–  za pravna lica tačan naziv i adresu ponudjača, iznos ponudjene cijene i način plaćanja ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, identifikacioni broj pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata,Uvjerenje o poreznoj registraciji,kontakt telefon

–   za fizička lica-iznos ponudjene cijene,kopija lične karte, kopija prebivališta -CIPS i kontakt telefon.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na adresu Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,Wagnerova 15, na kojoj je potrebno naznačiti “Ponuda za UZV aparat „VIVID 3“

Pravo dostavljanja ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije dva sata prije javnog otvaranja ponuda polože depozit u iznosu od 5 % od početne cijene aparata za koje su zainteresovani na blagajni ustanove.

 

Ponuda mora sadržavati izjavu da se kupac obavezuje u roku maksimalno 15 dana od dana prihvatanja ponude i zaključivanja kupoprodajnog ugovora, deinstalirati navedeni aparat u skladu sa važećim propisima zbrinjavanja ove robe o svom trošku.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.08.2017.g do 12,00 sati. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće biti razmatrane.

 

Najbolja ponuda bit će ona ponuda u kojoj je najviša ponudjena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponudjaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti i licitacija je uspjela ako pristigne i samo jedna ponuda.Ukoliko je taj jedini ponudjač ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrdjene u javnom pozivu , proglašava se pobjednikom licitacije.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponudjača koji su ispunili uslove ovog oglasa.

Komisija otvara prispjele ponude i sačinjava zapisnik o ponudama koji potpisuju članovi Komisije i prisutni ponudjači i dostavljaju direktoru.Konačnu odluku o zaključivanju ugovora o prodaji aparata donosi direktor.

Ako se ne podnesu ponude ili podnijete ponude direktor odbaci, postupak licitacije se proglašava nevažečim, nakon čega se prodaja vrši putem direktne –neposredne prodaje.

 

IV.DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Rok za dostavu ponuda je 18.08.2017.godine do 12,00 sati a javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana u13,00 sati u prostorijama Uprave Doma zdravlja.

Svi zainteresovani ponudjači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

V.ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa odabranim ponudjačem ustanova će zaključiti ugovor o prodaji-kupovini aparata u roku od najkasnije 5 dana po završetku licitacije. Iznos položen na ime depozita vratit će se onim ponudjačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja

Lictiranu cijenu odabrani ponudjač će uplatiti u roku od tri dana od dana potpisivanja ugovora na račun Doma zdravlja Bugojno broj 1011300000218805 kod Privredne banke Sarajevo. Po uplati izlicitirane cijene kupac će preuzeti aparat.

U slučaju odustajanja sljedeća najbolja ponuda ima pravo kupovine.

 

VI.OSTALE ODREDBE

 

Ustanova zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude,obustavi ili poništi ovu prodaju u bilo kojoj fazi postupka sve do momenta uplate kupoprodajne cijene

 

Sve informacije,mogu se dobiti putem telefona 030/252-090.

 

 

                                                                                                                  Direktor

_________________

Prim dr Irhada Strukar

 

Komentari isključeni za JAVNI POZIV ZA PRODAJU ULTRAZVUČNOG APARATA more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku»Ultrazvučni aparat»-(Digitalni ultrazvučni kolor dopller)

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1- 01/1-3.229

Bugojno, 21.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1(a),   člana 70 stav1, 3 i 6,Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-1-1-18-3-16/17 od 25.05.2017.g direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, dana 21.07.2017.godine, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

 o izboru najpovoljnijeg ponudjača

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-3.159 od 17.07.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za »Ultrazvučni aparat»-(Digitalni ultrazvučni kolor dopller) dodjeljuje se ponudjaču :

  «MEDICAL»d.o.o. Mostar,M.Tita 237

kao najbolje ocjenjenom ponudjaču,ponuda broj:01/1-2.690 od 19.06.2017.godine za ponudjenu cijenu 64.102,56  KM,bez PDV.

 

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2.168 od 09.05.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 70.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem :444-1-1-18-3-16/17 od 25.05.2017.g

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem  broj: 01/1-2.221   od 15.05.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-3.159 od 17.07.2016.godine,koji je istovremeno Izvještaj o radu Komisije.

 

U postupku, po Izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,te je utvrdjeno slijedeće:

a) da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 4 i to :

  • «Medit»d.o.o.Sarajevo,Hamdije Čemerlića 2/14
  • «Bawariamed»d.o.o.Banja Luka,Jovana Bijelića 19 A
  • «Shimadzu»d.o.o.Sarajevo,Tešanjska 7
  • «Medical»d.o.o. Mostar,M Tita 23

 

 b) da ponuda ponudjača «Bawariamed»Banja Luka nije prihvatljiva iz razloga što ne ispunjava kvalifikacione uslove,odnosno ponudjač shodno glavi III.tačka 2..Tenderske dokumentacije (Uslovi za kvalifikaciju) nije dostavio Potvrdu koju izdaje Centralna banka BiH da glavni račun ponudjača nije blokiran u zadnja tri mjeseca i Potvrde koje izdaje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora,odnosno dostavio je šest potvrda a traženo dest

 

c)da ponudjač «Shimadzu»d.o.o.Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničkih specifikacija,a što se ogleda u slijedećem:

 

– na strani 7 tehničke specifikacije zadnja stavka Zoom stoji»da»,iako to nije vidljivo na strani 97 i 98 specifikacije aparata koji ponudjač nudi

– na strani 7 tehničke specifikacije za stavku široki ugao na endovaginalnoj sondi stoji «da»,iako to nema u specifikaciji aparata koji nudi ponudjač

– na strani 7 tehničke specifikacije za stavku virtualni konveks na sondi stoji»da», iako isto nije navedeno u specifikaciji aparata koji ponudjač nudi

– na strani 7 za stavku 4DvIEW pc Software stoji «da», iako isto nije navedeno uspecifikaciji aparat koji nudi ponudjač

– na strani 8 za stavku sistemski procesuirani kanali stoji»da»,iako na strani 97 specifikacije aparata koji ponudjač nudi stoji 98.304

– na strani 9 tehničke specifikacije za stavku dubina polja 0-36 cm stoji»da»,iako na strani 97 specifikacije aparata koji nudi ponudjač stoji 0-30

-na strani 9 tehničke specifikacije za stavku WLAN konekcija stoji «da», iako isto nije navedeno u specifikaciji aparata koji ponudjač nudi

 

d) da je utvrdjeno da su kvalifikovani ponudjači i imaju prihvatljive ponude

 

«Medit»d.o.o. Sarajevo

«Medical»d.o.o.Mostar

 

i izvršeno je bodovanje shodno kriterijima iz  tenderske dokumentacije(ponudjena cije 60 bodova,garantni rok 10 bodova,rok isporuke 10 bodova,otplatni rok 10 bodova i postprodajni servis 10 bodova) i dostavljenim ponudama kako je niže navedeno:

 

Naziv i sjedište ponuđača  

Ponuđena cijena

Dužina gantnog perioda  

Rok isporuke

 

Otplatni rok

 

Postprodajni servis

Ukupno bodova

 

 Broj

bodova

Broj

bodova

Broj bodova Broj bodova Broj bodova
 

1.

„MEDIT“doo Sarajevo Cijena: 69.792,55  KM  12 mjeseci 8sedmica 50%avans,50%

po isp

10 godina

 

 

63,78

 

Bodovi 55,11

 

Bodovi 2

 

Bod.0,17

Bodovi:

2,50

 

Bodovi 4

 

4.

,,MEDICAL“ doo Mostar Cijena:

64.102,56 KM

 5 godina 1 dan 90 dana

 

25 godina

 

 

 

100

 

Bodovi: 60

 

Bodovi:10

 

Bodovi10

 

Bodovi10

 

Bodovi10

 

Odnosno izvršeno je rangiranje ponuda kako slijedi

r.br. Naziv/ime ponuđača Ukupan broj bodova
1. «Medical»Mostar 100
2. «Medit»Sarajevo   63,78
3.
4.

 

Te je kao najpovoljnija ponuda za dodjelu ugovora predložen:

 

1. Naziv ponuđača «Medical»Mostar
2. Sjedište i adresa M.Tita 237
3. Ukupna cijena ponude bez PDV-a  64.102,56 KM
4. Garantni period 5 godina
5. Rok isporuke robe  1  dan
 

 

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji,i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka a  Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                      Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

 

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku»Ultrazvučni aparat»-(Digitalni ultrazvučni kolor dopller) more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za: ” Usluge štampanja”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-3.019

Bugojno, 06.07.2017..godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama Službeni glasnik BiH39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za 444—7-2-22-3-17/17 od 09.06.2017.godine    ,direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

O   D   L   U   K  U

o izboru najpovoljnijeg ponudjača

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01/1-2.57 od 09.06.2017.godine  .                Ugovor za javnu nabavku prema uslovima iz Ponude broj: 01/1 2.871  od 30.06.2017.godine za «Usluge štampanja»   dodjeljuje se ponudjaču :

 

–  Štamparija»Grafika» Bugojno,Voznik IV/52,čija cijena ponude iznosi 6.627,00            KM bez PDV

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama .

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-2-22-3-17/17 od 09.06.2017.godine .

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen  na adrese tri ponudjača istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 011-2223    od 15.05.2017. godine .

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik  o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-3.000  od  06.07.2017.   godine.

Iz istog j je utvrdjeno:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1 i to:

»Grafika»Bugojno,Voznik IV/2,

i da dostavljena ponuda zadovoljava kvalifikacione i druge uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispje ponudae shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor  ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat koji zadovoljava sve uslove utvrdjene tenderskom dokumentacijom:

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav (1) i 98 tačka 5   Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                              Direktor

                                                                                   ______________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Grafika»Bugojno,Voznik IV/52

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za: ” Usluge štampanja” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za: “Benzin i dizel gorivo”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-3.021

Bugojno, 07.07.2017. .godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama(« Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za benzin i dizel gorivo 444-7-1-23-3-18 od 14.06.2016. g  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

   o izboru najpovoljnijeg ponudjača

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 444-7-1-23-3-18/17 od 14.06.2016.g      i ugovor za javnu nabavku prema uslovima iz Ponude broj: 01/1-2.802  od 27.06.2017.g  za «Benzin i dizel gorivo « dodjeljuje se ponudjaču :

«HIFA PETROL» d.o.o.Sarajevo,Vogošća ,Hotonj bb,

cijena 26.119,17 KM

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama .

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444-7-1-23-3-18/17 od 14.06.2017.godine

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen  na adrese tri ponudjača istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-2.222 od 15.05.2017. godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik  o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.999 od 06.07.2016. godine.

Iz istog je  utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, i istim je utvrdjeno:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1

-da je ponuda   prihvatljiva,odnosno da je ponudjač kvalifikovan za predmetnu nabavku

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjele ponude,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat koji je dostavio ponudu za predmetnu nabavku a koji je kvalifikovan za predmetnu nabavku i čija cijena je

 

Ponudjač                                                                            Cijena

1.»Hifa Petrol»d.o.o.Sarajevo,Vogošća                            26.119,17 KM

 

 

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                              Direktor

                                                                                    ______________________

                                                                                       prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.»Hifa Petrol»Vogošća

2.Arhiva javne nabavke

3.Računovodstvo

 

 

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za: “Benzin i dizel gorivo” more...

Odluka o dodjeli ugovora za LOT 5 “Reagensi za aparat SFRI ISE 3000”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.524

Bugojno, 08.06.2017. godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.397  od 25.05.2017.godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 5 Reagensi za aparat SFRI ISE 3000  dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo,Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-168/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 3.861,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.397  od 25.05.2017.godine.                           Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1(jedan)   i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 168/17 a koja je zaprimljena pod brojem 01/1-2.046 dana 04.05.2017.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora za LOT 5 “Reagensi za aparat SFRI ISE 3000” more...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 “Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60)”

Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno,08.06.2017.g

Broj:01/2.526

 

Na osnovu člana 69.stav (2)tačka d,člana 70 stav(1),(4) i (6))Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»broj 39/14),člana 42 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i člana  35 Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,direktorJavne ustanove Dom zdravlja Bugojno,donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

 

I.

Poništava se postupak javne nabavke-nabavka roba»Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij»:Lot 4»Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60) «-evidencioni broj javne nabavke s Portala javnih nabavki 444-1-1-8-3-10/17 od  24.04.2017.godine,konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

U ovom postupku dostavljene ponude  ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije u smislu člana 68 tačka(4) pod i) i postupak se u skladu sa članom 69 stav 2 pod d) alineja i poništava.

 

II.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,shodno članu 70.tačka (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Za nabavku roba-«Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60»)pokrenut je konkurentski postupak javne  nabavke i objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-1-1-8-3-10/17 dana 24.04.2017.godine.

 

Komisija za javne nabavke je svojim zapisnikom  broj: 01/1-2.396 od 25.05 2017 godine konstatovala da su za  Lot 4-Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60) pristigle dvije ponude i to:

-«Sono Medical» d.o.o. Sarajevo,Azize Šačirbegović bb ,ponuda broj 167/17 od 28.04.2017 g zaprimljena u Domu zdravlja Bugojno pod brojem 0171-2.046

-«Sanam Styrka» d.o.o. Sarajevo Antuna Hangija 35 ponuda 40-17 od 29.04.2017. zaprimljena pod brojem 01712.049 dana 04.05.2017.g.

Zapisnikom o ocjeni ponuda je utvrdjeno da je ugovorni organ u obrascu za cijenu ponude koja je sastavni dio tenderske dokumentacije ,pored naziva robe tačno precizirao veličinu originalnih pakovanja koja traži. Ova pakovanja su prilagodjena potrebama ugovornog organa i njihovoj potpunoj iskoristivosti obzirom da neki reagensi gube na svojoj kvaliteti ako duže stoje otvoreni a ne koriste se.Iz prakse Ureda za razmatranje žalbi (Rješenje broj JN 2-03-07-1-42-6/17 od 11.02.2016.godine) vidljivo je da ugovorni organ ima pravo odlučiti o veličini pakovanja koja želi nabaviti i koja prilagodjava svojim potrebama.

Zbog navedenog Komisija smatra da ponude ponudjača «Sono Medical» d.o.o Sarajevo i «Sanam Styrka» d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije i predlaže da se u skladu sa članom 69 stav 2 d) postupak javne nabavke okonča poništenjem postupka javne nabavke.

.

Uzimajući u obzir navedene razloge direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba u roku od 5 dana od dana prijema iste.

 

Direktor

Prim dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

-«Sono Medical»d.o.o Sarajevo

-«Sanam Styrka»d.o.o. Sarajevo

-Javne nabavke

-Direktor

-Računovodstvo

 

Komentari isključeni za Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 “Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60)” more...

Odluka o dodjeli ugovora LOT 3 “Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.522

Bugojno, 08.06.2017. godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.395  od 25.05.2017 .godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 3 Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)   dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo,Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-166/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 29.496,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.395  od 25.05.2017.godine.  Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1 (jedan)    i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 01/1-2.046 od 04.05.2017.godine ,da je navedena ponuda prihvatljiva jer odgovara zahtjevima ugovornog organa utvrdjenim tenderskom dokumentacijom  .

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

 

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora LOT 3 “Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)” more...

Odluka o dodjeli ugovora za LOT 2 “Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.523

Bugojno, 08.06.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.394  od 25.05.2017 .godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 2 Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)  dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo, Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-165/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 6.887,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.394  od 25.05.2017.godine. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  2(dva)   i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 01/1-2.046 od 04.05.2017.godine ,i ponuda koju je dostavio ponudjač Sanam Styrka d.o.o.Sarajevo Antuna Hangija 35

-da ponuda ponudjača Sanam Styrka d.o.o.Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije jer ne nudi robu u originalnim količinskim pakovanjima kako je roba opisana i tražena u obrascu za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije.Naime u obrascu za cijenu ponude tačno su precizirane količine originalnih pakovanja koja su prilagodjena potrebama Ugovornog organa i njihovoj potpunoj iskoristivosti,obzirom da neki reagensi gube na kvaliteti ako duže stoje otvoreni a ne koriste se(primjer: traženo je ALT7GTP 1×500 ml a ponudjač nudi pakovanje od 300 ml,traženo je alkalne fosfataze 5x100ml a ponudjač nudi 3×100 ml ,traženo AST7GOT 1×200 ml a ponudjač nudi 2×50 ml ,traženo bilrubin (total direct)2×500 ml a ponudjač nudi 2×100  ,traženo PHOS 170 ml a ponudjač nudi 3×50 ml )

-da je iz prakse Ureda za razmatranje žalbi(Rješenje broj:JN2-03-07-1-42-6/17 od 11.02.2016 godine)vidljivo da ugovorni organ ima pravo odlučiti o veličini pakovanja koja nabavlja,jer ista prilagodjava svojim potrebama.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.»Sanam Styrka»d.o.o.Sarajevo

3.Računovodstvo

4.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora za LOT 2 “Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)” more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress