JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-243

Bugojno,  19.01.2018.godine

 

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K  U

        o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-242 od 15.01.2018.     godine i ugovor za javnu nabavku za »Ugalj» dodjeljuje se ponudjaču:

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo ZD Rudnik „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje, Humac bb ponuda broj: 01-20-880-1/17 od  26.12.2017.godine zaprimljen u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana 26.12.2017.godine pod brojem 01/1-5.636 za ponudjenu cijenu 9.743,59 KM bez PDV

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-5.368 od 30.11.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-34-3-30/17 dana 15.12.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-5.396 od 11.12.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-242 od 15.01.2018.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 2 i to :

„Harmeli“ doo Banovići, Husinske bune br.37

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo ZD Rudnik „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje, Humac bb

 

-da  ponude ponuđača „Harmeli“ doo Banovići i JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo ZD Rudnik „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje

ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je preporuka za odabir ponude data, nakon provedene E-aukcije, na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo ZD Rudnik „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje, Humac bb  – cijena 9.743,59 KM

 

„Harmeli“ doo Banovići, Husinske bune br.37 – cijena  13.080,00 KM

Na ponuđača „Harmeli“doo Banovići primjenjen je preferencijalni tretman domaćeg i na E-aukciji učestvovao je sa umanjenom cijenom od 10%.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke