JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-5056

Bugojno, 17.11.2017.  godine

 

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K  U

   o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-5054  od 16.11.2017.     godine i ugovor za javnu nabavku za »Dogradnja objekta za tretman medicinskog otpada » dodjeljuje se ponudjaču:

 

„VISAK“ doo Mostar

ponuda broj:1-VI 11 /17  od  09.11.2017.godine zaprimljen u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana 09.11.2017.godine pod brojem 01/1-4.905 za ponudjenu cijenu 30.695,30 KM bez PDV.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4.629 od 23.10.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 25.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-3-31-3-28/17 dana 31.10.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-34.658 od 25.10.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-5054 od 16.11.2017.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 3 i to :

„IPSUM“ doo Bugojno

„VISAK“ doo Mostar

„IG POKVIĆ“ doo Gornji Vakuf – Uskoplje

 

-da ponuda ponuđača „IPSUM“ doo Bugojno ne ispunjava kvalifikacione uslove i stoga je odbačena u skladu sa  čl.68.stav (1) Zakona o javnim nabavkama ( «Sl. glasnik BiH» broj: 39/14).  Ponuđač nije dostavio tražene dokumente o ispunjavanju uslova iz članova 46., 47., 48., i 51. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač „IPSUM“ nije dostavio:

  • Uvjerenje o poreznoj registraciji
  • Potvrdu da bankovni račun nije bio blokiran zadnja tri mjeseca
  • Spisak izvršenih ugovora – najmanje tri
  • Potvrde o realizaciji najmanje tri ugovora
  • Spisak radnika sa kvalifikacijama

 

-da  ponuda ponuđača ,,IG POKVIĆ“ doo Gornji Vakuf – Uskoplje ne ispunjava kvalifikacione uslove i stoga je odbačena u skladu sa  čl.68.stav (1) Zakona o javnim nabavkama ( «Sl. glasnik BiH» broj: 39/14).  Ponuđač nije dostavio tražene dokumente o ispunjavanju uslova iz članova  47.,  i 51. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač ,, IG POKVIĆ” doo Gornji Vakuf  – Uskoplje nije dostavio:

  • Potvrdu da bankovni račun nije bio blokiran zadnja tri mjeseca
  • Potvrde o realizaciji najmanje tri ugovora

 

-da  ponuda ponuđača „VISAK“ doo Mostar ispunjava kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da je kao takva prihvatljiva

-da je preporuka za odabir ponude kao jedinog kvalifikovanog ponuđača:

 

„VISAK“ doo Mostar                                                 30.695,30   KM

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihvatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

 

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kvalifikovani ponuđač koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke