JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1- 5.045

Bugojno,  17.11.2017.  godine

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke, direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

O   D   L   U   K  U

          o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-4349 od 16.11.2017.     godine i ugovor za javnu nabavku za »RTG materijal » dodjeljuje se ponudjaču:

 

«Derby trade» doo Brčko

 

ponuda broj: 977-09/17 /17 od  22.09.2017.godine zaprimljen u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana 25.09.2017.godine pod brojem 01/1-4092 za ponudjenu cijenu 17.017,93 KM bez PDV

2Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3.879 od 07.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 16.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-26-3-24/17 dana 14.09.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-3.924 od 12.09.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-4349 od 16.11.2017.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 3 i to :

«Derby trade» doo Brčko

«Medicom » doo Bijeljina

«Berg» doo Sarajevo

 

– da ponuda ponuđača Medicom Bijeljina nije prihvatljiva jer nisu dostavljeni dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za tehničku i profesionalnu sposobnost.Ponuđaču  Medicom Bijeljina nedostaju:

– Ovjeren i potpisan spisak –  izvršena najmanje tri ugovora

– Ovjerena i potpisana potvrda o realizaciji najmanje tri ugovora

– Izjava ponuđača da je u poslovnoj saradnji sa proizvođačima ili veleprometnicima lijekova, za navedeni postupak

 

-da  ponude ponuđača «Derby trade» doo Brčko i «Berg» doo Sarajevo

ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je preporuka za odabir ponude data na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

 

«Derby trade» doo Brčko                17.017,93 KM

«Berg» doo Sarajevo                         17.286,00 KM

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke