Archive for Novembar, 2017

Utvrđene standardne operativne procedure za medicinske sestre/tehničare u Federaciji Bosne i Hercegovine

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Ambasade Švicarske u BiH uručili su danas predstavnicima domova zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre/tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Ujednačene i jasno definisane operativne procedure su jedan od osnovnih alata za standardizaciju prakse i osiguranje kvalitetne i sigurne zdravstvene usluge. Priručnik sa 46 standardnih operativnih procedura, prvi ovakve vrste u BiH, razvijen je u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni Hercegovini – ProSes“ koji uz podršku Vlade Švicarske provodi konzorcij Fondacije fami i Ženevske univerzitetske bolnice. Radna grupa koju je imenovao doc. dr. Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva, više od godinu dana radila je na izradi priručnika, a sve faze ovog procesa vodile su medicinske sestre/tehničari.

Zahvaljujući priručniku svim medicinskim sestrama/tehničarima u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u FBiH sada su na jednom mjestu dostupne informacije o svim procedurama relevantnim za njihov rad. Time im je po prvi put data mogućnost da na ujednačen i standardiziran način pružaju zdravstvene usluge, te povećaju kvalitet i efekte zdravstvene njege.

Savjetnica federalnog ministra zdravstva Dragana Galić je ovom prilikom rekla: „Aktivnosti na polju standardizacije sestrinske prakse na području FBiH su od velike važnosti s obzirom na to da se već odavno ukazala potreba za definiranjem sestrinskih standarda, a samim tim i za izradom standardnih operativnih procedura zdravstvene njege.“

Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer je izjavila sljedeće: „Priručnik o standardnim operativnim procedurama medicinskih sestara predstavlja važan korak u jačanju sestrinske profesije u Federaciji BiH. To je korak naprijed u ispunjavanju potencijala medicinskih sestara da odgovore na neke od najvažnijih izazova zdravstvenog sistema i da doprinesu značajnom poboljšanju zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“.

Projekat ProSes, koji podržava i finansira Vlada Švicarske sredstvima u iznosu od 8 miliona KM, provodi se u cijeloj Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Pored rada na standardizaciji i regulativi u oblasti sestrinstva, projekat se bavi i unapređenjem usluga zdravstvene njege u zajednici, kao i visokoškolskim obrazovanjem medicinskih sestara/tehničara

Komentari isključeni za Utvrđene standardne operativne procedure za medicinske sestre/tehničare u Federaciji Bosne i Hercegovine more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova “Dogradnja objekta za tretman medicinskog otpada”

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-5056

Bugojno, 17.11.2017.  godine

 

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K  U

   o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-5054  od 16.11.2017.     godine i ugovor za javnu nabavku za »Dogradnja objekta za tretman medicinskog otpada » dodjeljuje se ponudjaču:

 

„VISAK“ doo Mostar

ponuda broj:1-VI 11 /17  od  09.11.2017.godine zaprimljen u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana 09.11.2017.godine pod brojem 01/1-4.905 za ponudjenu cijenu 30.695,30 KM bez PDV.

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-4.629 od 23.10.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 25.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-3-31-3-28/17 dana 31.10.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-34.658 od 25.10.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-5054 od 16.11.2017.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 3 i to :

„IPSUM“ doo Bugojno

„VISAK“ doo Mostar

„IG POKVIĆ“ doo Gornji Vakuf – Uskoplje

 

-da ponuda ponuđača „IPSUM“ doo Bugojno ne ispunjava kvalifikacione uslove i stoga je odbačena u skladu sa  čl.68.stav (1) Zakona o javnim nabavkama ( «Sl. glasnik BiH» broj: 39/14).  Ponuđač nije dostavio tražene dokumente o ispunjavanju uslova iz članova 46., 47., 48., i 51. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač „IPSUM“ nije dostavio:

  • Uvjerenje o poreznoj registraciji
  • Potvrdu da bankovni račun nije bio blokiran zadnja tri mjeseca
  • Spisak izvršenih ugovora – najmanje tri
  • Potvrde o realizaciji najmanje tri ugovora
  • Spisak radnika sa kvalifikacijama

 

-da  ponuda ponuđača ,,IG POKVIĆ“ doo Gornji Vakuf – Uskoplje ne ispunjava kvalifikacione uslove i stoga je odbačena u skladu sa  čl.68.stav (1) Zakona o javnim nabavkama ( «Sl. glasnik BiH» broj: 39/14).  Ponuđač nije dostavio tražene dokumente o ispunjavanju uslova iz članova  47.,  i 51. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač ,, IG POKVIĆ” doo Gornji Vakuf  – Uskoplje nije dostavio:

  • Potvrdu da bankovni račun nije bio blokiran zadnja tri mjeseca
  • Potvrde o realizaciji najmanje tri ugovora

 

-da  ponuda ponuđača „VISAK“ doo Mostar ispunjava kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da je kao takva prihvatljiva

-da je preporuka za odabir ponude kao jedinog kvalifikovanog ponuđača:

 

„VISAK“ doo Mostar                                                 30.695,30   KM

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihvatanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

 

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kvalifikovani ponuđač koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova “Dogradnja objekta za tretman medicinskog otpada” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli govora u postupku javne nabavke “RTG materijal”

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1- 5.045

Bugojno,  17.11.2017.  godine

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke, direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

O   D   L   U   K  U

          o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-4349 od 16.11.2017.     godine i ugovor za javnu nabavku za »RTG materijal » dodjeljuje se ponudjaču:

 

«Derby trade» doo Brčko

 

ponuda broj: 977-09/17 /17 od  22.09.2017.godine zaprimljen u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno dana 25.09.2017.godine pod brojem 01/1-4092 za ponudjenu cijenu 17.017,93 KM bez PDV

2Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3.879 od 07.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 16.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-26-3-24/17 dana 14.09.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-3.924 od 12.09.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-4349 od 16.11.2017.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 3 i to :

«Derby trade» doo Brčko

«Medicom » doo Bijeljina

«Berg» doo Sarajevo

 

– da ponuda ponuđača Medicom Bijeljina nije prihvatljiva jer nisu dostavljeni dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za tehničku i profesionalnu sposobnost.Ponuđaču  Medicom Bijeljina nedostaju:

– Ovjeren i potpisan spisak –  izvršena najmanje tri ugovora

– Ovjerena i potpisana potvrda o realizaciji najmanje tri ugovora

– Izjava ponuđača da je u poslovnoj saradnji sa proizvođačima ili veleprometnicima lijekova, za navedeni postupak

 

-da  ponude ponuđača «Derby trade» doo Brčko i «Berg» doo Sarajevo

ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je preporuka za odabir ponude data na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

 

«Derby trade» doo Brčko                17.017,93 KM

«Berg» doo Sarajevo                         17.286,00 KM

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli govora u postupku javne nabavke “RTG materijal” more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress