JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-4656

Bugojno,  26.10.2017.  godine

 

 

 

 

Na osnovu člana 69 stav (2) tačka e) i  člana 70 stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke,  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-4348 od 20.10.2017.     godine i u skladu sa članom 69.stav (2) tačka e) poništava se postupak javne nabavke »Potrošni materijal za stomatologiju» jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

 

2.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3.880 od 07.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-27-3-25/17 dana 14.09.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-3.924 od 12.09.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom za poništenje postupka, broj:01/1-4348 od 20.10.2017.godine.

 

U zapisniku je utvrdjeno slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 2 i to :

1.«Dental grupa» Sarajevo, Malta bb, ponuda je zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno pod brojem:01/1-4091 dana 25.09.2017.godine.

2.«Krajina group » doo Banja Luka, Novakovići bb, ponuda je zaprimljena u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Bugojno pod brojem:01/1-4093 dana 25.09.2017.godine.

 

-da sve ponude ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je provedena E-aukcija

– da cijene ponude ponuđača «Dental grupa» Sarajevo  sa ponuđenom cijenom od 30.471,31 KM bez PDVa  i «Krajina group » doo Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 34.245,32 KM bez PDVa su znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Vrijednost javne nabavke Potrošni materijal za stomatologiju pod referentnim brojem 7. u Planu javnih nabavki broj:01/1-1259 od 14.03.2017.godine procjenjena je na 20.000,00 KM bez PDVa.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data  u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

 

Uzimajući u obzir sve činjenice  direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

Iz svega navedenog, primjenom člana 69. stav (2) tačka e) odlučeno ja kao u članu 1. ove Odluke.

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke