Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno, 07.08.2017.godine

Broj:01/1-3502

 

 

 

Na osnovu člana 34 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i Odluke Upravnog odbora o prodaji ultrazvučnog aparata broj:01/1-155  od 05.01.2017.  godine , Dom zdravlja Bugojno objavljuje

 

 

 JAVNI POZIV ZA PRODAJU ULTRAZVUČNOG APARATA PUTEM

                           POSTUPKA LICITACIJE SISTEMOM ZATVORENIH PONUDA                                   

 

 

I.PODACI O APARATU

 

Digitalni color doppler ultrazvučni uredjaj « VIVID 3» sljedećih karakteristika:

1.Min 1024 kanala

2.Min 12 bita A/D konverzija

3-Podržavanje sektorskih,transezofagijalnih,linearnih ,konveksnih i 2pencil2sondi

4.Način prikaza :B mode,M mode,color flow doppler,PW doppler,HPRF,CW dopler,Power dopler,tissue doppler imaging

5.THI-Tissue Harmonic imaging

6.Duplex ili triplex prikaz

7.EKG i priključni kabal sa 3 voda

8.Stress-ehokardiografija,mogućnost nadogradnje

9.Integrirani monitor.min 17» visoke rezolucije,podešavanje nagiba i zakreta

10.Mogućnost 3 priključka za sondu

11.Istovremeno podešavanje monitora i tastature po visini-za rad operatera

12.Frame rate u 2D modu:min 200 sl7sek

13.Dubina prikaza slike do 30 cm

14.Automatska optimatizacija slike u 2D modu i Spectral doppler modu pritiskom na jednu tipku

15.Korekcija ugla na sektorskoj sondi

16.Write7read zoom

17.Image clipboard,min 12 mjesta za spremanje slika

18.Digitalni pregled arhiviranih slika

19.Kardiološka,vaskularna i abdominalna mjerenja

20.HDD8tvrdi disk)80 GB i CD/RW

21.Kino memorija min 192 MB

22.Integrirana baza podataka pacijenaTA sa arhiviranjem

23.Dicom kompatibilan

24Mogučnost exporta slike u formatima:JPEG,MPEG,BMP i AVI

25.Multifrekventne sonde:abdominalna,linearna,endokavitarna,sektorska

26.Dokumentiranje na crno-bijeli video printer

27.CE certifikat

 

 

Procjenjena vrijednost aparata  na dan 08.05.2017. godine  od strane sudskog procjenitelja je 17.725,50 KM sa PDV, što je početna cijena  za navedenu licitaciju.

 

II. NAČIN PRODAJE

 

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda prema objavljenim pravilima.

Svi zainteresovani potencijalni ponudjači mogu pogledati aparat uz prethodnu najavu telefonom u dogovoru sa kontakt osobom članom Komisije: Indira Đugum, telefon 030/251-735.

Aparat se prodaje u vidjenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

III. PRAVILA POSTUPKA I USLOVI PRODAJE  

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda  imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda treba da sadrži:

–  za pravna lica tačan naziv i adresu ponudjača, iznos ponudjene cijene i način plaćanja ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, identifikacioni broj pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata,Uvjerenje o poreznoj registraciji,kontakt telefon

–   za fizička lica-iznos ponudjene cijene,kopija lične karte, kopija prebivališta -CIPS i kontakt telefon.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na adresu Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,Wagnerova 15, na kojoj je potrebno naznačiti “Ponuda za UZV aparat „VIVID 3“

Pravo dostavljanja ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije dva sata prije javnog otvaranja ponuda polože depozit u iznosu od 5 % od početne cijene aparata za koje su zainteresovani na blagajni ustanove.

 

Ponuda mora sadržavati izjavu da se kupac obavezuje u roku maksimalno 15 dana od dana prihvatanja ponude i zaključivanja kupoprodajnog ugovora, deinstalirati navedeni aparat u skladu sa važećim propisima zbrinjavanja ove robe o svom trošku.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.08.2017.g do 12,00 sati. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće biti razmatrane.

 

Najbolja ponuda bit će ona ponuda u kojoj je najviša ponudjena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponudjaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti i licitacija je uspjela ako pristigne i samo jedna ponuda.Ukoliko je taj jedini ponudjač ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrdjene u javnom pozivu , proglašava se pobjednikom licitacije.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponudjača koji su ispunili uslove ovog oglasa.

Komisija otvara prispjele ponude i sačinjava zapisnik o ponudama koji potpisuju članovi Komisije i prisutni ponudjači i dostavljaju direktoru.Konačnu odluku o zaključivanju ugovora o prodaji aparata donosi direktor.

Ako se ne podnesu ponude ili podnijete ponude direktor odbaci, postupak licitacije se proglašava nevažečim, nakon čega se prodaja vrši putem direktne –neposredne prodaje.

 

IV.DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Rok za dostavu ponuda je 18.08.2017.godine do 12,00 sati a javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana u13,00 sati u prostorijama Uprave Doma zdravlja.

Svi zainteresovani ponudjači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

V.ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa odabranim ponudjačem ustanova će zaključiti ugovor o prodaji-kupovini aparata u roku od najkasnije 5 dana po završetku licitacije. Iznos položen na ime depozita vratit će se onim ponudjačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja

Lictiranu cijenu odabrani ponudjač će uplatiti u roku od tri dana od dana potpisivanja ugovora na račun Doma zdravlja Bugojno broj 1011300000218805 kod Privredne banke Sarajevo. Po uplati izlicitirane cijene kupac će preuzeti aparat.

U slučaju odustajanja sljedeća najbolja ponuda ima pravo kupovine.

 

VI.OSTALE ODREDBE

 

Ustanova zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude,obustavi ili poništi ovu prodaju u bilo kojoj fazi postupka sve do momenta uplate kupoprodajne cijene

 

Sve informacije,mogu se dobiti putem telefona 030/252-090.

 

 

                                                                                                                  Direktor

_________________

Prim dr Irhada Strukar