JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1- 01/1-3.229

Bugojno, 21.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1(a),   člana 70 stav1, 3 i 6,Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-1-1-18-3-16/17 od 25.05.2017.g direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, dana 21.07.2017.godine, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

 o izboru najpovoljnijeg ponudjača

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-3.159 od 17.07.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za »Ultrazvučni aparat»-(Digitalni ultrazvučni kolor dopller) dodjeljuje se ponudjaču :

  «MEDICAL»d.o.o. Mostar,M.Tita 237

kao najbolje ocjenjenom ponudjaču,ponuda broj:01/1-2.690 od 19.06.2017.godine za ponudjenu cijenu 64.102,56  KM,bez PDV.

 

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2.168 od 09.05.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 70.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem :444-1-1-18-3-16/17 od 25.05.2017.g

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem  broj: 01/1-2.221   od 15.05.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-3.159 od 17.07.2016.godine,koji je istovremeno Izvještaj o radu Komisije.

 

U postupku, po Izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,te je utvrdjeno slijedeće:

a) da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 4 i to :

  • «Medit»d.o.o.Sarajevo,Hamdije Čemerlića 2/14
  • «Bawariamed»d.o.o.Banja Luka,Jovana Bijelića 19 A
  • «Shimadzu»d.o.o.Sarajevo,Tešanjska 7
  • «Medical»d.o.o. Mostar,M Tita 23

 

 b) da ponuda ponudjača «Bawariamed»Banja Luka nije prihvatljiva iz razloga što ne ispunjava kvalifikacione uslove,odnosno ponudjač shodno glavi III.tačka 2..Tenderske dokumentacije (Uslovi za kvalifikaciju) nije dostavio Potvrdu koju izdaje Centralna banka BiH da glavni račun ponudjača nije blokiran u zadnja tri mjeseca i Potvrde koje izdaje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora,odnosno dostavio je šest potvrda a traženo dest

 

c)da ponudjač «Shimadzu»d.o.o.Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničkih specifikacija,a što se ogleda u slijedećem:

 

– na strani 7 tehničke specifikacije zadnja stavka Zoom stoji»da»,iako to nije vidljivo na strani 97 i 98 specifikacije aparata koji ponudjač nudi

– na strani 7 tehničke specifikacije za stavku široki ugao na endovaginalnoj sondi stoji «da»,iako to nema u specifikaciji aparata koji nudi ponudjač

– na strani 7 tehničke specifikacije za stavku virtualni konveks na sondi stoji»da», iako isto nije navedeno u specifikaciji aparata koji ponudjač nudi

– na strani 7 za stavku 4DvIEW pc Software stoji «da», iako isto nije navedeno uspecifikaciji aparat koji nudi ponudjač

– na strani 8 za stavku sistemski procesuirani kanali stoji»da»,iako na strani 97 specifikacije aparata koji ponudjač nudi stoji 98.304

– na strani 9 tehničke specifikacije za stavku dubina polja 0-36 cm stoji»da»,iako na strani 97 specifikacije aparata koji nudi ponudjač stoji 0-30

-na strani 9 tehničke specifikacije za stavku WLAN konekcija stoji «da», iako isto nije navedeno u specifikaciji aparata koji ponudjač nudi

 

d) da je utvrdjeno da su kvalifikovani ponudjači i imaju prihvatljive ponude

 

«Medit»d.o.o. Sarajevo

«Medical»d.o.o.Mostar

 

i izvršeno je bodovanje shodno kriterijima iz  tenderske dokumentacije(ponudjena cije 60 bodova,garantni rok 10 bodova,rok isporuke 10 bodova,otplatni rok 10 bodova i postprodajni servis 10 bodova) i dostavljenim ponudama kako je niže navedeno:

 

Naziv i sjedište ponuđača  

Ponuđena cijena

Dužina gantnog perioda  

Rok isporuke

 

Otplatni rok

 

Postprodajni servis

Ukupno bodova

 

 Broj

bodova

Broj

bodova

Broj bodova Broj bodova Broj bodova
 

1.

„MEDIT“doo Sarajevo Cijena: 69.792,55  KM  12 mjeseci 8sedmica 50%avans,50%

po isp

10 godina

 

 

63,78

 

Bodovi 55,11

 

Bodovi 2

 

Bod.0,17

Bodovi:

2,50

 

Bodovi 4

 

4.

,,MEDICAL“ doo Mostar Cijena:

64.102,56 KM

 5 godina 1 dan 90 dana

 

25 godina

 

 

 

100

 

Bodovi: 60

 

Bodovi:10

 

Bodovi10

 

Bodovi10

 

Bodovi10

 

Odnosno izvršeno je rangiranje ponuda kako slijedi

r.br. Naziv/ime ponuđača Ukupan broj bodova
1. «Medical»Mostar 100
2. «Medit»Sarajevo   63,78
3.
4.

 

Te je kao najpovoljnija ponuda za dodjelu ugovora predložen:

 

1. Naziv ponuđača «Medical»Mostar
2. Sjedište i adresa M.Tita 237
3. Ukupna cijena ponude bez PDV-a  64.102,56 KM
4. Garantni period 5 godina
5. Rok isporuke robe  1  dan
 

 

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji,i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka a  Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                      Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

 

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke