Archive for August, 2017

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ULTRAZVUČNOG APARATA

Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno, 07.08.2017.godine

Broj:01/1-3502

 

 

 

Na osnovu člana 34 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i Odluke Upravnog odbora o prodaji ultrazvučnog aparata broj:01/1-155  od 05.01.2017.  godine , Dom zdravlja Bugojno objavljuje

 

 

 JAVNI POZIV ZA PRODAJU ULTRAZVUČNOG APARATA PUTEM

                           POSTUPKA LICITACIJE SISTEMOM ZATVORENIH PONUDA                                   

 

 

I.PODACI O APARATU

 

Digitalni color doppler ultrazvučni uredjaj « VIVID 3» sljedećih karakteristika:

1.Min 1024 kanala

2.Min 12 bita A/D konverzija

3-Podržavanje sektorskih,transezofagijalnih,linearnih ,konveksnih i 2pencil2sondi

4.Način prikaza :B mode,M mode,color flow doppler,PW doppler,HPRF,CW dopler,Power dopler,tissue doppler imaging

5.THI-Tissue Harmonic imaging

6.Duplex ili triplex prikaz

7.EKG i priključni kabal sa 3 voda

8.Stress-ehokardiografija,mogućnost nadogradnje

9.Integrirani monitor.min 17» visoke rezolucije,podešavanje nagiba i zakreta

10.Mogućnost 3 priključka za sondu

11.Istovremeno podešavanje monitora i tastature po visini-za rad operatera

12.Frame rate u 2D modu:min 200 sl7sek

13.Dubina prikaza slike do 30 cm

14.Automatska optimatizacija slike u 2D modu i Spectral doppler modu pritiskom na jednu tipku

15.Korekcija ugla na sektorskoj sondi

16.Write7read zoom

17.Image clipboard,min 12 mjesta za spremanje slika

18.Digitalni pregled arhiviranih slika

19.Kardiološka,vaskularna i abdominalna mjerenja

20.HDD8tvrdi disk)80 GB i CD/RW

21.Kino memorija min 192 MB

22.Integrirana baza podataka pacijenaTA sa arhiviranjem

23.Dicom kompatibilan

24Mogučnost exporta slike u formatima:JPEG,MPEG,BMP i AVI

25.Multifrekventne sonde:abdominalna,linearna,endokavitarna,sektorska

26.Dokumentiranje na crno-bijeli video printer

27.CE certifikat

 

 

Procjenjena vrijednost aparata  na dan 08.05.2017. godine  od strane sudskog procjenitelja je 17.725,50 KM sa PDV, što je početna cijena  za navedenu licitaciju.

 

II. NAČIN PRODAJE

 

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda prema objavljenim pravilima.

Svi zainteresovani potencijalni ponudjači mogu pogledati aparat uz prethodnu najavu telefonom u dogovoru sa kontakt osobom članom Komisije: Indira Đugum, telefon 030/251-735.

Aparat se prodaje u vidjenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

III. PRAVILA POSTUPKA I USLOVI PRODAJE  

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda  imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda treba da sadrži:

–  za pravna lica tačan naziv i adresu ponudjača, iznos ponudjene cijene i način plaćanja ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, identifikacioni broj pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata,Uvjerenje o poreznoj registraciji,kontakt telefon

–   za fizička lica-iznos ponudjene cijene,kopija lične karte, kopija prebivališta -CIPS i kontakt telefon.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na adresu Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,Wagnerova 15, na kojoj je potrebno naznačiti “Ponuda za UZV aparat „VIVID 3“

Pravo dostavljanja ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije dva sata prije javnog otvaranja ponuda polože depozit u iznosu od 5 % od početne cijene aparata za koje su zainteresovani na blagajni ustanove.

 

Ponuda mora sadržavati izjavu da se kupac obavezuje u roku maksimalno 15 dana od dana prihvatanja ponude i zaključivanja kupoprodajnog ugovora, deinstalirati navedeni aparat u skladu sa važećim propisima zbrinjavanja ove robe o svom trošku.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.08.2017.g do 12,00 sati. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće biti razmatrane.

 

Najbolja ponuda bit će ona ponuda u kojoj je najviša ponudjena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponudjaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti i licitacija je uspjela ako pristigne i samo jedna ponuda.Ukoliko je taj jedini ponudjač ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrdjene u javnom pozivu , proglašava se pobjednikom licitacije.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponudjača koji su ispunili uslove ovog oglasa.

Komisija otvara prispjele ponude i sačinjava zapisnik o ponudama koji potpisuju članovi Komisije i prisutni ponudjači i dostavljaju direktoru.Konačnu odluku o zaključivanju ugovora o prodaji aparata donosi direktor.

Ako se ne podnesu ponude ili podnijete ponude direktor odbaci, postupak licitacije se proglašava nevažečim, nakon čega se prodaja vrši putem direktne –neposredne prodaje.

 

IV.DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Rok za dostavu ponuda je 18.08.2017.godine do 12,00 sati a javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana u13,00 sati u prostorijama Uprave Doma zdravlja.

Svi zainteresovani ponudjači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

V.ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa odabranim ponudjačem ustanova će zaključiti ugovor o prodaji-kupovini aparata u roku od najkasnije 5 dana po završetku licitacije. Iznos položen na ime depozita vratit će se onim ponudjačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja

Lictiranu cijenu odabrani ponudjač će uplatiti u roku od tri dana od dana potpisivanja ugovora na račun Doma zdravlja Bugojno broj 1011300000218805 kod Privredne banke Sarajevo. Po uplati izlicitirane cijene kupac će preuzeti aparat.

U slučaju odustajanja sljedeća najbolja ponuda ima pravo kupovine.

 

VI.OSTALE ODREDBE

 

Ustanova zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude,obustavi ili poništi ovu prodaju u bilo kojoj fazi postupka sve do momenta uplate kupoprodajne cijene

 

Sve informacije,mogu se dobiti putem telefona 030/252-090.

 

 

                                                                                                                  Direktor

_________________

Prim dr Irhada Strukar

 

Komentari isključeni za JAVNI POZIV ZA PRODAJU ULTRAZVUČNOG APARATA more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku»Ultrazvučni aparat»-(Digitalni ultrazvučni kolor dopller)

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1- 01/1-3.229

Bugojno, 21.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1(a),   člana 70 stav1, 3 i 6,Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-1-1-18-3-16/17 od 25.05.2017.g direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, dana 21.07.2017.godine, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

 o izboru najpovoljnijeg ponudjača

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-3.159 od 17.07.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za »Ultrazvučni aparat»-(Digitalni ultrazvučni kolor dopller) dodjeljuje se ponudjaču :

  «MEDICAL»d.o.o. Mostar,M.Tita 237

kao najbolje ocjenjenom ponudjaču,ponuda broj:01/1-2.690 od 19.06.2017.godine za ponudjenu cijenu 64.102,56  KM,bez PDV.

 

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2.168 od 09.05.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 70.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem :444-1-1-18-3-16/17 od 25.05.2017.g

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem  broj: 01/1-2.221   od 15.05.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-3.159 od 17.07.2016.godine,koji je istovremeno Izvještaj o radu Komisije.

 

U postupku, po Izvještaju o radu, je utvrdjeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,te je utvrdjeno slijedeće:

a) da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 4 i to :

  • «Medit»d.o.o.Sarajevo,Hamdije Čemerlića 2/14
  • «Bawariamed»d.o.o.Banja Luka,Jovana Bijelića 19 A
  • «Shimadzu»d.o.o.Sarajevo,Tešanjska 7
  • «Medical»d.o.o. Mostar,M Tita 23

 

 b) da ponuda ponudjača «Bawariamed»Banja Luka nije prihvatljiva iz razloga što ne ispunjava kvalifikacione uslove,odnosno ponudjač shodno glavi III.tačka 2..Tenderske dokumentacije (Uslovi za kvalifikaciju) nije dostavio Potvrdu koju izdaje Centralna banka BiH da glavni račun ponudjača nije blokiran u zadnja tri mjeseca i Potvrde koje izdaje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora,odnosno dostavio je šest potvrda a traženo dest

 

c)da ponudjač «Shimadzu»d.o.o.Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničkih specifikacija,a što se ogleda u slijedećem:

 

– na strani 7 tehničke specifikacije zadnja stavka Zoom stoji»da»,iako to nije vidljivo na strani 97 i 98 specifikacije aparata koji ponudjač nudi

– na strani 7 tehničke specifikacije za stavku široki ugao na endovaginalnoj sondi stoji «da»,iako to nema u specifikaciji aparata koji nudi ponudjač

– na strani 7 tehničke specifikacije za stavku virtualni konveks na sondi stoji»da», iako isto nije navedeno u specifikaciji aparata koji ponudjač nudi

– na strani 7 za stavku 4DvIEW pc Software stoji «da», iako isto nije navedeno uspecifikaciji aparat koji nudi ponudjač

– na strani 8 za stavku sistemski procesuirani kanali stoji»da»,iako na strani 97 specifikacije aparata koji ponudjač nudi stoji 98.304

– na strani 9 tehničke specifikacije za stavku dubina polja 0-36 cm stoji»da»,iako na strani 97 specifikacije aparata koji nudi ponudjač stoji 0-30

-na strani 9 tehničke specifikacije za stavku WLAN konekcija stoji «da», iako isto nije navedeno u specifikaciji aparata koji ponudjač nudi

 

d) da je utvrdjeno da su kvalifikovani ponudjači i imaju prihvatljive ponude

 

«Medit»d.o.o. Sarajevo

«Medical»d.o.o.Mostar

 

i izvršeno je bodovanje shodno kriterijima iz  tenderske dokumentacije(ponudjena cije 60 bodova,garantni rok 10 bodova,rok isporuke 10 bodova,otplatni rok 10 bodova i postprodajni servis 10 bodova) i dostavljenim ponudama kako je niže navedeno:

 

Naziv i sjedište ponuđača  

Ponuđena cijena

Dužina gantnog perioda  

Rok isporuke

 

Otplatni rok

 

Postprodajni servis

Ukupno bodova

 

 Broj

bodova

Broj

bodova

Broj bodova Broj bodova Broj bodova
 

1.

„MEDIT“doo Sarajevo Cijena: 69.792,55  KM  12 mjeseci 8sedmica 50%avans,50%

po isp

10 godina

 

 

63,78

 

Bodovi 55,11

 

Bodovi 2

 

Bod.0,17

Bodovi:

2,50

 

Bodovi 4

 

4.

,,MEDICAL“ doo Mostar Cijena:

64.102,56 KM

 5 godina 1 dan 90 dana

 

25 godina

 

 

 

100

 

Bodovi: 60

 

Bodovi:10

 

Bodovi10

 

Bodovi10

 

Bodovi10

 

Odnosno izvršeno je rangiranje ponuda kako slijedi

r.br. Naziv/ime ponuđača Ukupan broj bodova
1. «Medical»Mostar 100
2. «Medit»Sarajevo   63,78
3.
4.

 

Te je kao najpovoljnija ponuda za dodjelu ugovora predložen:

 

1. Naziv ponuđača «Medical»Mostar
2. Sjedište i adresa M.Tita 237
3. Ukupna cijena ponude bez PDV-a  64.102,56 KM
4. Garantni period 5 godina
5. Rok isporuke robe  1  dan
 

 

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji,i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka a  Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                      Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

 

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku»Ultrazvučni aparat»-(Digitalni ultrazvučni kolor dopller) more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress