JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-3.019

Bugojno, 06.07.2017..godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama Službeni glasnik BiH39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za 444—7-2-22-3-17/17 od 09.06.2017.godine    ,direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

O   D   L   U   K  U

o izboru najpovoljnijeg ponudjača

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01/1-2.57 od 09.06.2017.godine  .                Ugovor za javnu nabavku prema uslovima iz Ponude broj: 01/1 2.871  od 30.06.2017.godine za «Usluge štampanja»   dodjeljuje se ponudjaču :

 

–  Štamparija»Grafika» Bugojno,Voznik IV/52,čija cijena ponude iznosi 6.627,00            KM bez PDV

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama .

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-2-22-3-17/17 od 09.06.2017.godine .

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen  na adrese tri ponudjača istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 011-2223    od 15.05.2017. godine .

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik  o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-3.000  od  06.07.2017.   godine.

Iz istog j je utvrdjeno:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1 i to:

»Grafika»Bugojno,Voznik IV/2,

i da dostavljena ponuda zadovoljava kvalifikacione i druge uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispje ponudae shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor  ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat koji zadovoljava sve uslove utvrdjene tenderskom dokumentacijom:

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav (1) i 98 tačka 5   Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                              Direktor

                                                                                   ______________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Grafika»Bugojno,Voznik IV/52

2.Računovodstvo

3.Arhiva