JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-3.021

Bugojno, 07.07.2017. .godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama(« Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za benzin i dizel gorivo 444-7-1-23-3-18 od 14.06.2016. g  direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

   o izboru najpovoljnijeg ponudjača

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 444-7-1-23-3-18/17 od 14.06.2016.g      i ugovor za javnu nabavku prema uslovima iz Ponude broj: 01/1-2.802  od 27.06.2017.g  za «Benzin i dizel gorivo « dodjeljuje se ponudjaču :

«HIFA PETROL» d.o.o.Sarajevo,Vogošća ,Hotonj bb,

cijena 26.119,17 KM

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama .

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444-7-1-23-3-18/17 od 14.06.2017.godine

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen  na adrese tri ponudjača istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-2.222 od 15.05.2017. godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik  o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.999 od 06.07.2016. godine.

Iz istog je  utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, i istim je utvrdjeno:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1

-da je ponuda   prihvatljiva,odnosno da je ponudjač kvalifikovan za predmetnu nabavku

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjele ponude,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat koji je dostavio ponudu za predmetnu nabavku a koji je kvalifikovan za predmetnu nabavku i čija cijena je

 

Ponudjač                                                                            Cijena

1.»Hifa Petrol»d.o.o.Sarajevo,Vogošća                            26.119,17 KM

 

 

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                              Direktor

                                                                                    ______________________

                                                                                       prim.dr Irhada Strukar

Dostaviti:

1.»Hifa Petrol»Vogošća

2.Arhiva javne nabavke

3.Računovodstvo