Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno,08.06.2017.g

Broj:01/1-2.525

 

 

 

 

Na osnovu člana 69.stav (2)tačka a,člana 70 stav(1),(4) i (6))Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»broj 39/14),člana 42 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i člana  35 Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,direktorJavne ustanove Dom zdravlja Bugojno,donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

I.

Poništava se postupak javne nabavke-nabavka roba:»Reagensi za biohemijski laboratorij «-evidencioni broj javne nabavke s Portala javnih nabavki 444-1-1-8-3-10/17 od  24.04.2017.godine,konkurentski postupak i to za :

Lot 1.Hemijski reagensi i potrošni materijal

iz razloga što u ovom postupku nije dostavljena nijedna ponuda .

II.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,shodno članu 70.tačka (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Za nabavku roba-«Reagensi za biohemijski laboratorij»pokrenut je konkurentski postupak javne  nabavke i objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-1-1-8-3-10/17 dana 24.04.2017.godine.

Komisija za javne nabavke je svojim zapisnikom  broj: 01/1-2.400 od 25.05 2017 godine konstatovala da  za Lot 1-Hemijski reagensi i potrošni materijal nije dostavljena nijedna ponuda ,te imajući u vidu navedeno dala je preporuku da se na osnovu člana 69.stav 2 tačka a Zakona o javnim nabavkama donese odluka o poništenju postupka javne nabavke za navedeni Lot.

Uzimajući u obzir navedene razloge direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena

 

Direktor

Prim dr Irhada Strukar

Dostaviti:

Javne nabavke

Direktor

Računovodstvo