Archive for Juni, 2017

Odluka o dodjeli ugovora za LOT 5 “Reagensi za aparat SFRI ISE 3000”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.524

Bugojno, 08.06.2017. godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.397  od 25.05.2017.godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 5 Reagensi za aparat SFRI ISE 3000  dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo,Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-168/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 3.861,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.397  od 25.05.2017.godine.                           Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1(jedan)   i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 168/17 a koja je zaprimljena pod brojem 01/1-2.046 dana 04.05.2017.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora za LOT 5 “Reagensi za aparat SFRI ISE 3000” more...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 “Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60)”

Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno,08.06.2017.g

Broj:01/2.526

 

Na osnovu člana 69.stav (2)tačka d,člana 70 stav(1),(4) i (6))Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»broj 39/14),člana 42 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i člana  35 Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,direktorJavne ustanove Dom zdravlja Bugojno,donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

 

I.

Poništava se postupak javne nabavke-nabavka roba»Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij»:Lot 4»Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60) «-evidencioni broj javne nabavke s Portala javnih nabavki 444-1-1-8-3-10/17 od  24.04.2017.godine,konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

U ovom postupku dostavljene ponude  ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije u smislu člana 68 tačka(4) pod i) i postupak se u skladu sa članom 69 stav 2 pod d) alineja i poništava.

 

II.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,shodno članu 70.tačka (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Za nabavku roba-«Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60»)pokrenut je konkurentski postupak javne  nabavke i objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-1-1-8-3-10/17 dana 24.04.2017.godine.

 

Komisija za javne nabavke je svojim zapisnikom  broj: 01/1-2.396 od 25.05 2017 godine konstatovala da su za  Lot 4-Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60) pristigle dvije ponude i to:

-«Sono Medical» d.o.o. Sarajevo,Azize Šačirbegović bb ,ponuda broj 167/17 od 28.04.2017 g zaprimljena u Domu zdravlja Bugojno pod brojem 0171-2.046

-«Sanam Styrka» d.o.o. Sarajevo Antuna Hangija 35 ponuda 40-17 od 29.04.2017. zaprimljena pod brojem 01712.049 dana 04.05.2017.g.

Zapisnikom o ocjeni ponuda je utvrdjeno da je ugovorni organ u obrascu za cijenu ponude koja je sastavni dio tenderske dokumentacije ,pored naziva robe tačno precizirao veličinu originalnih pakovanja koja traži. Ova pakovanja su prilagodjena potrebama ugovornog organa i njihovoj potpunoj iskoristivosti obzirom da neki reagensi gube na svojoj kvaliteti ako duže stoje otvoreni a ne koriste se.Iz prakse Ureda za razmatranje žalbi (Rješenje broj JN 2-03-07-1-42-6/17 od 11.02.2016.godine) vidljivo je da ugovorni organ ima pravo odlučiti o veličini pakovanja koja želi nabaviti i koja prilagodjava svojim potrebama.

Zbog navedenog Komisija smatra da ponude ponudjača «Sono Medical» d.o.o Sarajevo i «Sanam Styrka» d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije i predlaže da se u skladu sa članom 69 stav 2 d) postupak javne nabavke okonča poništenjem postupka javne nabavke.

.

Uzimajući u obzir navedene razloge direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba u roku od 5 dana od dana prijema iste.

 

Direktor

Prim dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

-«Sono Medical»d.o.o Sarajevo

-«Sanam Styrka»d.o.o. Sarajevo

-Javne nabavke

-Direktor

-Računovodstvo

 

Komentari isključeni za Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 “Reagensi za hematologiju (aparat za krvne slike ABX Micros 60)” more...

Odluka o dodjeli ugovora LOT 3 “Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.522

Bugojno, 08.06.2017. godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.395  od 25.05.2017 .godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 3 Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)   dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo,Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-166/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 29.496,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.395  od 25.05.2017.godine.  Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  1 (jedan)    i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 01/1-2.046 od 04.05.2017.godine ,da je navedena ponuda prihvatljiva jer odgovara zahtjevima ugovornog organa utvrdjenim tenderskom dokumentacijom  .

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

 

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.Računovodstvo

3.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora LOT 3 “Reagensi imunohemija (aparat za imunohemiju TOSOH A/A 360)” more...

Odluka o dodjeli ugovora za LOT 2 “Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-2.523

Bugojno, 08.06.2017.godine

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6 i 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine , direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

O   D   L   U   K U

o dodjeli ugovora

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-2.394  od 25.05.2017 .godine  i ugovor za javnu nabavku za : Reagensi i potrošni materijal za biohemijski laboratorij-Lot 2 Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)  dodjeljuje se ponudjaču :

-»Sono Medical»Sarajevo, Azize Šačirbegović bb

ponuda broj:01/1-165/17   od 28.04.2017. .godine,zaprimljena pod brojem 01/1.2.046 dana 04.05.2017.godine

za ponudjenu cijenu 6.887,00 KM bez PDV.

 

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se  ponudjaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 1.834   od 13.04.2017..godine .

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-14-3-10/17 od 24.04.2017.godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o pokretanju ponovnog postupka

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponudaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-2.394  od 25.05.2017.godine. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak i  utvrdjeno je sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda  2(dva)   i to ponuda koju je dostavio ponudjač «Sono Medical»Sarajevo Azize Šačirbegović bb ponuda broj 01/1-2.046 od 04.05.2017.godine ,i ponuda koju je dostavio ponudjač Sanam Styrka d.o.o.Sarajevo Antuna Hangija 35

-da ponuda ponudjača Sanam Styrka d.o.o.Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije jer ne nudi robu u originalnim količinskim pakovanjima kako je roba opisana i tražena u obrascu za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije.Naime u obrascu za cijenu ponude tačno su precizirane količine originalnih pakovanja koja su prilagodjena potrebama Ugovornog organa i njihovoj potpunoj iskoristivosti,obzirom da neki reagensi gube na kvaliteti ako duže stoje otvoreni a ne koriste se(primjer: traženo je ALT7GTP 1×500 ml a ponudjač nudi pakovanje od 300 ml,traženo je alkalne fosfataze 5x100ml a ponudjač nudi 3×100 ml ,traženo AST7GOT 1×200 ml a ponudjač nudi 2×50 ml ,traženo bilrubin (total direct)2×500 ml a ponudjač nudi 2×100  ,traženo PHOS 170 ml a ponudjač nudi 3×50 ml )

-da je iz prakse Ureda za razmatranje žalbi(Rješenje broj:JN2-03-07-1-42-6/17 od 11.02.2016 godine)vidljivo da ugovorni organ ima pravo odlučiti o veličini pakovanja koja nabavlja,jer ista prilagodjava svojim potrebama.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 89 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke

 

 

                                                                                                                       Direktor

                                                                                                    ___________________

                                                                                                      prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Sono Medical»Sarajevo

2.»Sanam Styrka»d.o.o.Sarajevo

3.Računovodstvo

4.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o dodjeli ugovora za LOT 2 “Reagensi za biohemiju (aparat za biohemijske analize:A25 BioSystems)” more...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 1 »Hemijski reagensi i potrošni materijal«

Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno

Bugojno,08.06.2017.g

Broj:01/1-2.525

 

 

 

 

Na osnovu člana 69.stav (2)tačka a,člana 70 stav(1),(4) i (6))Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»broj 39/14),člana 42 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i člana  35 Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,direktorJavne ustanove Dom zdravlja Bugojno,donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

I.

Poništava se postupak javne nabavke-nabavka roba:»Reagensi za biohemijski laboratorij «-evidencioni broj javne nabavke s Portala javnih nabavki 444-1-1-8-3-10/17 od  24.04.2017.godine,konkurentski postupak i to za :

Lot 1.Hemijski reagensi i potrošni materijal

iz razloga što u ovom postupku nije dostavljena nijedna ponuda .

II.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,shodno članu 70.tačka (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Za nabavku roba-«Reagensi za biohemijski laboratorij»pokrenut je konkurentski postupak javne  nabavke i objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-1-1-8-3-10/17 dana 24.04.2017.godine.

Komisija za javne nabavke je svojim zapisnikom  broj: 01/1-2.400 od 25.05 2017 godine konstatovala da  za Lot 1-Hemijski reagensi i potrošni materijal nije dostavljena nijedna ponuda ,te imajući u vidu navedeno dala je preporuku da se na osnovu člana 69.stav 2 tačka a Zakona o javnim nabavkama donese odluka o poništenju postupka javne nabavke za navedeni Lot.

Uzimajući u obzir navedene razloge direktor nije našao razloge koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena

 

Direktor

Prim dr Irhada Strukar

Dostaviti:

Javne nabavke

Direktor

Računovodstvo

Komentari isključeni za Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 1 »Hemijski reagensi i potrošni materijal« more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress