Archive for Maj, 2017

U Trećoj osnovnoj školi Bugojno otvorena stomatološka ambulanta

U Trećoj osnovnoj školi u Bugojnu, koja broji više od sedamsto učenika počela je s radom stomatološka ambulanta.

-Otvaranje ambulanti u školama je jedan od naših najznačajnijih projekata, koje provodimo s ciljem proširenja i poboljšanja kvalitete usluga, koje pružamo pacijentima, kazala je direktorica JU „Dom zdravlja“ Bugojno prim.dr. Irhada Strukar.

U novootvorenoj ambulanti, učenici mogu dobiti sve potrebne stomatološke usluge, što je od ogromnog značaja s aspekta očuvanja njihovog zdravlja.

Imamo veoma pozitivna iskustva iz Prve i Druge osnovne škole, u kojoj slična ambulanta postoji već dvije godine. Rad stomatologa u školama je važan i zbog broja pruženih usluga tokom godine naglasila je dr. Strukar.

Zahvalila je rukovodstvu Treće osnovne škole na saradnji u realizaciji.

Za direktoricu ove škole mr. Amelu Haračić otvaranje stomatološke ambulante u školi je „veliki korak ka stvaranju jednog pozitivnog okruženja i navika kod djece, da dolaze stomatolozima i ljekarima“.

(Bug.ba)

Komentari isključeni za U Trećoj osnovnoj školi Bugojno otvorena stomatološka ambulanta more...

Pračenje realizacije ugovora u JU Dom zdravlja Bugojno

 

 

Komentari isključeni za Pračenje realizacije ugovora u JU Dom zdravlja Bugojno more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Pelet za centralno grijanje”

JAVNA USTANOVA DOM  ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1947.

Bugojno, 26.04.2017.  godine

 

 

 

Na osnovu člana 64 stav (1) b  člana 70 stav 1., 3. i 6. člana 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, na Preporuku Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke, v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno, kao ugovorni organ, donosi

 

 

O   D   L   U   K U

          o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:01/1-1606 od 31.03.2017.     godine i ugovor za javnu nabavku za »Pelet za centralno grijanje» dodjeljuje se ponudjaču:

 

  «PPT» Tomislavgrad, Mokronoge bb

 

ponuda broj: 09-03/17 od  24.03.2017.godine za ponudjenu cijenu 12.999,00 KM bez PDV

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-985 od 20.02.2017.godine.

Javna nabavka je provedena  putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.000,00   KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-7-1-9-3-8/17 dana 16.03.2017.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom  broj: 01/1-1045 od 03.03.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-1606 od 31.03.2017.      godine, kao Izvještaj o radu.

 

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 2 i to :

«PRIMA PROM» Banja Luka, Vidovdanska bb

«PPT» Tomislavgrad. Mokronoge bb

-da sve ponude ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je preporuka za odabir ponude, nakon provedene E-aukcije, data na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

 

«PPT» Tomislavgrad                             12.999,00 KM

«PRIMA PROM»Banja Luka               19.500,00KM

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskoj dokumentaciji, i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke  Komisije za javne nabavke.

 

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 tačka (1) b (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama  i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     V d Direktor

                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Pelet za centralno grijanje” more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress