JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-1.302

Bugojno, 16.03.2017.godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1,   člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke 01/1-962 od 24.02.2017. godine,v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

 

O   D   L   U   K U

      o izboru najpovoljnijeg ponudjača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-962 od 24.02.2017.godine i ugovor za javnu nabavku za «Ampulirani lijekovi» dodjeljuje se ponudjaču:

»MGM FARM»d.o.o.Kakanj, Lahke brigade bb

ponuda broj:01/1-817 od 17.02.2017.godine

za ponudjenu cijenu 43.682,00 KM ,bez PDV,kao najbolje ocijenjenom ponudjaču.

 

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču  shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-498 od 31.01.2017.godine .

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00 KM.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-4-3-3/17 dana 08.02.2017.godine i istovremeno poslana na tri adrese.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-529 od 02.02.2017.godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je   ,zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1- 962     od 24.02.2017 godine.

U postupku ,po izvještaju o radu je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike,u kojima je utvrdjeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije i to: «MGM FARM»Kakanj,Lahke brigade bb ponuda broj 01/1-817 od 17.02.2017..godine i «ZEFARM» d.o.o. Zenica,Goraždanska bb,ponuda 01/1-843 od 20.02.2017..godine

-da su ponude oba ponudjača prihvatljive

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene,koja je ponudjena i redosljeda ponuda:

-«MGM Farm»Kakanj ,čija cijena ponude je   43.682,00 KM

-«Zefarm»Zenica ,čija cijena ponude je           49.245,20 KM

 

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka b (najniža cijena )     Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi Ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka ,koji ne može biti manji od tri.

 

 

                                                                                            v.d Direktor

                                                                                   ____________________

                                                                                    prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»MGM FARM»Kakanj

2.»Zefarm»Zenica

3.Računovodstvo

4.Arhiva