JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-780

Bugojno, 20.02.2017. godine.

Na osnovu člana 64 stav (1,) b člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama(« Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke «Aparat za hemodijalizu HDF on line-2 komada» , v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ                          donosi

O   D   L  U   K U

                             o izboru najpovoljnijeg ponudjača i dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-745 od 14.02.2017.   godine i ugovor za javnu nabavku za »Aparat za hemodijalizu HDF on line 2 komada» LOT 2 dodjeljuje se ponudjaču :

  «Fresenius Medical Care BH» Sarajevo,Zmaja odBosne 7-7a

ponuda broj:01/1-650 od 08.02.2017.godine za ponudjenu cijenu 49.979,28 KM bez PD

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 2 a) Zakona o javnim nabavkama.

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-98 od 05.01.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00  KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-2-3-1/17 dana 18.01.2017.godine i u «Službenom glasniku BiH» 4/17 .Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-229 od 16.01.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-745 od 14.02.2017    godine,kao Izvještaj o radu .

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 1 i to :

«Fresenius Medical Care BH»Sarajevo,Zmaja od Bosne 7 –7a

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjele ponude,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji,i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga,primjenom Zakona o javnim nabavkama i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     V d Direktor

                                                                                                       Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjač

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke