Archive for Februar, 2017

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “LOT 4 Mobilni stolić uz terapijske stolice”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-782

Bugojno, 20.02.2017.   godine

 

Na osnovu člana 64 stav (1,) b , člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama» Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke , v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

O   D   L   U   K U

          o izboru najpovoljnijeg ponudjača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-747 od 14.02.2017.   godine i ugovor za javnu nabavku za »Mobilni stolić uz terapijske stolice –10 komada»Lot 4 dodjeljuje se ponudjaču :

 

  «Fresenius Medical Care BH» Sarajevo,Zmaja odBosne 7-7a

 

ponuda broj:01/1-650 od 08.02.2017.godine za ponudjenu cijenu 4.923,60 KM bez PDV

 2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-98 od 05.01.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.500,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-2-3-1/17 dana 18.01.2017.godine i u Službenom glasniku BiH 4/17

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-229 od 16.01.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-747 od 14.02.2017.    godine,kao Izvještaj o radu .

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 3 i to :

«Fresenius Medical Care BiH»Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a,»Inel Med»Mostar Rudarska 20 b i «Panon Trade»Ilidža Blažuj 81

-da sve ponude ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je preporuka za odabir ponude data na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

«Fresenius Medical Care BH»Sarajevo       4.923,60 KM

«Panon Trade»Ilidža                                    5.450,00 KM

«Inel Med»Mostar                                         6.900,00 KM

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji,i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka b(najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                    V d Direktor

                                                                                                    Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjač

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “LOT 4 Mobilni stolić uz terapijske stolice” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “LOT 3 Profesionalna terapijska stolica za dijalizu”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-781

Bugojno, 20.02.2017. godine

 

           Na osnovu člana 64 stav (1) b člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama(« Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke , v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi

 

O   D   L   U   K U

               o izboru najpovoljnijeg ponudjača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-746 od 14.02.2017.   godine i ugovor za javnu nabavku za »Profesionalna terapijska stolica za dijalizu-10 komada» Lot 3 dodjeljuje se ponudjaču :

 

  «Fresenius Medical Care BH» Sarajevo,Zmaja odBosne 7-7a

 

ponuda broj:01/1-650 od 08.02.2017.godine za ponudjenu cijenu 25.668,80 KM bez PDV

 2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-98 od 05.01.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka .

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 32.000,00  KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-2-3-1/17 dana 20.01.2017.godine i u «Službenom glasniku BiH» br 4/17

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-229 od 16.01.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-746 od 14.02.2017.   godine,kao Izvještaj o radu .

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 3 i to :

«Fresenius Medical Care BiH»Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a,»Inel Med»Mostar Rudarska 20 b i «Panon Trade»Ilidža Blažuj 81

-da sve ponude ispunjavaju kvalifikacione i tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom,te da su kao takve prihvatljive

-da je preporuka za odabir ponude data na osnovu slijedećeg redosljeda ponuda :

«Fresenius Medical Care BH»Sarajevo       25.668,80 KM

«Panon Trade»Ilidža                                      27.395,30 KM

«Inel Med»Mostar                                         34.000,00 KM

 

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji,i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniža cijena čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64 tačka (1)b(najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                    V d Direktor

                                                                                                    Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjači

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “LOT 3 Profesionalna terapijska stolica za dijalizu” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “LOT 2 Aparat za hemodijalizu HDF on line”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-780

Bugojno, 20.02.2017. godine.

Na osnovu člana 64 stav (1,) b člana 70 stav1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama(« Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke «Aparat za hemodijalizu HDF on line-2 komada» , v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ                          donosi

O   D   L  U   K U

                             o izboru najpovoljnijeg ponudjača i dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-745 od 14.02.2017.   godine i ugovor za javnu nabavku za »Aparat za hemodijalizu HDF on line 2 komada» LOT 2 dodjeljuje se ponudjaču :

  «Fresenius Medical Care BH» Sarajevo,Zmaja odBosne 7-7a

ponuda broj:01/1-650 od 08.02.2017.godine za ponudjenu cijenu 49.979,28 KM bez PD

2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 2 a) Zakona o javnim nabavkama.

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-98 od 05.01.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00  KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-2-3-1/17 dana 18.01.2017.godine i u «Službenom glasniku BiH» 4/17 .Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-229 od 16.01.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1-745 od 14.02.2017    godine,kao Izvještaj o radu .

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda 1 i to :

«Fresenius Medical Care BH»Sarajevo,Zmaja od Bosne 7 –7a

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjele ponude,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji,i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Iz navedenih razloga,primjenom Zakona o javnim nabavkama i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                     V d Direktor

                                                                                                       Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjač

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “LOT 2 Aparat za hemodijalizu HDF on line” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača”LOT 1 Aparat za hemodijalizu HDF on line”

 

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-779

Bugojno, 20.02.2017. godine

Na osnovu člana 64 stav (1) b člana 70 stav 1, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH»39/14), shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno a na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke «Aparat za hemodijalizu HDF on line-2 komada» , v d direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ                      donosi

 

O   D   L   U   K U

                             o izboru najpovoljnijeg ponudjača i dodjeli ugovora

 

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj:01/1-744 od 14.02.2017.   godine i ugovor za javnu nabavku za »Aparat za hemodijalizu HDF on line 2 komada» LOT 1 dodjeljuje se ponudjaču :

 

«INEL MED» d.o.o.Mostar,Rudarska 20 b

 

ponuda broj:01/1-672 od 09.02.2017.godine za ponudjenu cijenu 49.980,00 KM bez PDV

 2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 2 a) Zakona o javnim nabavkama.

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-98 od 05.01.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00  KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem : 444-1-1-2-3-1/17 dana 18.01.2017.godine i u «Službenom glasniku BiH» 4/17. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-229 od 16.01.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1- 744 od 14.02.2017.   godine,koji je istovremeno Izvještaj o radu Komisije u ovom predmetu nabavke.

Utvrdjeno je slijedeće:

-da je ukupan broj blagovremeno pristiglih ponuda ( 1) jedan i to :

«Inel Med» d.o.o.Mostar,Rudarska 20 b

-da je ponuda prihvatljiva ,jer ponudjač ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom kao i da ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije

U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjele ponude,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentaciji.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je prijedlog najpovoljnijeg ponudjača dat u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji,i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihavtanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponudjač je izabran kao jedini kandidat čija je ponuda prihvatljiva, koji ispunjava sve kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom i koji ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije .

Iz navedenih razloga,shodno Zakonu o javnim nabavkama i shodno Pravilniku o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu..

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

 

 

                                                                                                                  V d Direktor

                                                                                                       Prim dr Strukar Irhada

 

Dostaviti:

1.Ponudjač

2.Računovodstvo

3.Arhiva javne nabavke

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača”LOT 1 Aparat za hemodijalizu HDF on line” more...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača”Bravarski radovi-vanjiska stolarija na objektu Dijaliznog centra”

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Broj: 01/1-778

Bugojno, 20.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 64 stav (1) tačka a), člana 70 stav1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH»39/14),člana 35 Pravilnika o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za « Bravarski radovi-vanjska stolarija objekta Dijalizni centar» Bugojno, vd direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ donosi

 

O   D   L   U   K U

       o izboru najpovoljnijeg ponudjača

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01/1-297 od 20.01.2017. .godine i                ugovor za javnu nabavku prema uslovima iz Ponude broj: 01/1-533 od 02.02.2017.godine   za «Bravarski radovi-vanjska stolarija na objektu Dijalizni centar»   dodjeljuje se ponudjaču :

 

– «GTR»Mostar Bišće polje bb,cija cijena ponude iznosi 14.751,00 KM bez PDV

 2.Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 Zakona o javnim nabavkama .

 

3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1- 4.890 od 21.12.2016.godine .

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda Procjenjena vrijednost nabavke je:20.000,00 KM

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-3-3-3-2/17 od 20.01.2017.godine,

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/1-4.897   od 22.12.2016.           godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-743 od   14.02.2017. godine.

Iz Zapisnika o ocjeni ponuda je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, i istim je utvrdjeno:

 

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 7 i to: «Tehnometal»Zenica Sarajevska 97,»Europlast»Bugojno D.Karadže bb,»Konstrukcije»Mostar Kočine 198,»AB Neretva»Mostar M.Tita 229,»HDI»Semizovac Gora bb,»GTR»Mostar Bišće Polje bb i «Kristal Komerc»Konjic Musala bb.

-da ponuda ponudjača «Europlast»Bugojno nije prihvatljiva iz razloga što nije uvezana iako je to traženo tenderskom dokumentacijom i ista se odbacuje shodno članu 68 tačka 4 i) Zakona o javnim nabavkama

-da su ponude ostalih ponudjača prihvatljive

 

Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude iz redosljeda prihvatljivih ponuda sa sljedećim potkriterijima: cijena 70%,dužina garantnog roka 20 % i način i uslovi plaćanja 10%

 

Naziv i sjedište ponuđača  

Ponuđena cijena

Dužina garantnog perioda  

Rok isporuke

 

Ukupni bodovi

Broj bodova Broj bodova Broj bodova
 

1.

 

«Tehnometal» Zenica

Cijena: 18.198,20 KM  

144 mjeseca

30   dana 79,897
Bodovi: 56,740 Bodovi: 20 Bodovi: 3,157
 

2.

 

«Konstrukcije» Mostar

Cijena: 19.615,34 KM 24 mjeseca

 

30   dana 59,13
Bodovi: 52,640 Bodovi: 3,333 Bodovi: 3,157
 

3.

 

«AB Neretva» Mostar

Cijena: 18.314,00 KM 72 mjeseca

 

95   dana 76,381
Bodovi: 56,381 Bodovi: 10 Bodovi: 10
 

4.

 

«HDI» Semizovac

Cijena: 15.357,49 KM 61 mjesec

 

90 dana 85,175
Bodovi: 67,23 Bodovi: 8,472 Bodovi: 9,473
 

5.

 

«GTR»Mostar

 

Cijena: 14.751,00 KM 60 mjeseci

 

70   dana 85,701
Bodovi: 70 Bodovi: 8,333 Bodovi: 7,368
 

6.

 

«Kristal Komerc» Konjic

Cijena: 16.598,26 KM 60 mjeseci

 

60   dana 76,857
Bodovi: 62,209 Bodovi: 8,333 Bodovi: 6,315

te rangiranja prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude:

r.br. Naziv/ime ponuđača Ukupan broj bodova
1. «GTR»Mostar 85,701
2. «HDI»Semizovac 85,175
3. «Tehnometal» Zenica 79,897
4. «Kristal Komerc»Konjic 76,857
5. «AB Neretva»Mostar 76,381
6. «Konstrukcije»Mostar 59,13

U postupku donošenja ove Odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.

Naime ,u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji.

Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1)tačka a (ekonomski najpovoljnija ponuda )   Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.

                                                                                           v.d Direktor

                                                                                     prim.dr Irhada Strukar

 

Dostaviti:

1.»Tehnometal»Zenica

2.»Europlast»Bugojno

3.»Konstrukcije»Mostar

4.»AB Neretva»Mostar

5.»HDI»Semizovac

6.»GTR»Mostar

7.»Kristal Komerc»Konjic

4.Računovodstvo

5.Arhiva

 

 

 

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača”Bravarski radovi-vanjiska stolarija na objektu Dijaliznog centra” more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress