Archive for Mart, 2016

PLAN JAVNIH NABAVKI 2016

PLAN-NABAVKI-2016.

Komentari isključeni za PLAN JAVNIH NABAVKI 2016 more...

Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za ugalj i za mašinu za pranje laboratorijskog posuđa

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO Broj: 01/1-4.548-2 Bugojno,04.01.2016.godine
Na osnovu člana 64 stav 1, člana 70 stavi, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama Službeni glasnik BiH39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke za 444-7-1-43-3-20/15 od 14.12.2015.godine v d ,direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,kao ugovorni organ ,donosi
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponudjača
1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 444-7-1-43-3-20/15 od 14.12.2015.godine i ugovor za javnu nabavku prema uslovima iz Ponude broj: 01/1-4.513 od 25.12.2015.godine za -Ugalj lignit kocka sa prevozom dodjeljuje se ponudjaču sa najnižom cijenom:
– Rudnik uglja»Gračanica» Gornji Vakuf-Uskoplje,cijena u iznosu 9.743,59 KM bez PDV
2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču shodno članu 98 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama .
3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.
4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.
Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/l- 4.313 od 09.12.2015.godine . Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem:444-7-1-43-3- 20/15 dana 14.12.2015.godine.
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen je na adrese tri ponudjača istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.
Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj:01/1 -4.548r 1 od 30.12.2015.godine.
Iz istog je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, i istim je utvrdjeno: -daje ukupan broj pristiglih ponuda tri
-da su sve ponude prihvatljive,odnosno da su ponudjači kvalifikovani za predmetnu nabavku
U postupku donošenja ove odluke,posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponudjača te ocjenu prispjelih ponuda,shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka,direktor Ugovornog organa nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu,koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavke.
Naime ,u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje izbor najpovoljnijeg ponudjača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskoj dokumentaciji. Izabrani ponudjač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene iz redosljeda prihvatljivih ponuda:
Ponudjač Cijena
1. Rudnik uglja»Gračanica»Gornji Vakuf-Uskoplje 9.743,59 KM
2. »IlićTrgovina»Zvornik 10.680,00 KM
3. »Harmel»Banovići 11.400,00 KM
Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (l)tačka b (najniža cijena ) Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o javnim nabavkama donesena je Odluka kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.Žalba se podnosi putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka.
Dostaviti: -/-
1 .Ponudjači Prim dr Irhada Strukar vd Direktor
2.. Računovodstvo i
3. Arhiva

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
Broj: 01/1-4.069
Bugojno, 23.11.2015. godine
Na osnovu člana 64 stav 1 b člana 70 stavi, 3 i 6,člana 88 Zakona o javnim nabavkama «Službeni glasnik BiH» broj 39/14),a shodno Pravilniku o javnim nabavkama Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,na Preporuku Komisije za javne nabavke,u postupku javne nabavke broj 01/1-4.068 od 20.11.2015. .gvd direktor Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno ,kao ugovorni organ.donosi
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponudjača
3. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke,broj 01/1-4.068-1 od 20.11.2015. godine i ugovor za javnu nabavku za -Mašina za pranje laboratorijskog posudja dodjeljuje se ponudjaču :
– «SONO MEDICAL»Sarajevo,Azize Šačirbegović bb ( ponuda broj :01/l-3875 od 09.11.2015. godine)
za ponudjenu cijenu 14.514,00 KM bez PDV,kao najbolje ocijenjenom ponudjaču, primjenjujući kriterij najniža cijena.
4. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudjaču u skladu sa članom 98 Zakona o javnim nabavkama.
3.Ova odluka će se objaviti na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno,istovremeno s upućivanjem ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.
4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,shodno članu 71.stav (2) Zakona o javnim nabavkama.
Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2.186 od 22.06.2015. godine.
Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01/1-3.392 od 21.10.2015.godine prema kome je kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.000,00 KM. Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem: 444-7-1- 30-3-14/15 dana 22.10.2015. godine
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijedjen je na tri adrese istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki.
Ponude su dostavili sljedeći ponudjači:
-«INEL MED»Mostar,Rudarska 20 b
-«SONO MEDICAL»Sarajevo,Azize Šaširbegović bb
Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01/1-2.208 od 24.06.2015.godine
Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda broj:01/l-4.068 od 20.11.2015.g koji je istovremeno Izvještaj o radu komisije i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudjača broj: 01/1-4.068-1 od 20.11.2015.g
U postupku ,po izvještaju o radu je utvrdjeno da je Komisija za javnu nabavku
blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda.o čemu
je sačinila odgovarajuće zapisnike,u kojima je utvrdjeno sljedeće:
-daje ukupan broj pristiglih ponuda 2
-da su ponude pristigle blagovremeno
-da neblagovremeno zaprimljenih ponuda nije bilo
-da su ponude ponudjača prihvatljive
Utvrdjena je rang lista ponuda:
Ponudjač Ponudjena cijena Popust
5. »SonoMedi cal »Šaraj evo 14.514,00 KM
6. »InelMed»Mostar 15.450,00 KM
na osnovu koje proizlazi da izabrani ponudjač ima najnižu cijenu koja iznosi 14.514,00 KM bezPDV
U postupku donošenja ove Odluke utvrdjeno je da je Komisija za javne nabavke radila shodno Zakonu o javnim nabavkama ,podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki , Pravilnikom o javnim nabavkama ustanove i tenderskom dokumentacijom i da nije bilo nepravilnosti koje bi bile osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.
Iz navedenih razloga,primjenom člana 64.stav (1) b) Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu odluke
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke .Žalba se podnosi putem Ugovornog organa shodno Zakonu o javnim nabavkama.
i
Dostaviti:
a. »SonoMedical»Sarajevo,Azize Šačirbegović bb
b. »InelMed» Mostar Rudarska 20 b
c. Računovodstvo
d. Arhiva
v/.aDirektor prim dr Irhada Strukar
l

Komentari isključeni za Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za ugalj i za mašinu za pranje laboratorijskog posuđa more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress